Ιστοσελίδα της Λυσσαρέας Αρκαδίας

Home Δημοτικό Τραγούδι Αρχαία Ηραία Μαθητικό Βήμα Παραδοσιακή Μαγειρική Συνδέσεις

 

ΤΟ   ΜΠΟΥΓΙΑΤΙ  ΣΤΑ  ΜΕΣΑ  ΤΟΥ  19ου αι.
πρωτοσέλιδο στήν ἐφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (30 Ἀπριλίου 1860)

ηλεκτρονική ἀποτύπωση: προσφορά Β. Ἀναστασόπουλου
 

ΛΙΓΑ  ΛΟΓΙΑ  ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο καλός φίλος και συμπατριώτης κ. Βασίλης Αναστασόπουλος ανακάλυψε και έσπευσε να στείλει στην Ιστοσελίδα "ΛΥΣΣΑΡΕΑ" ένα Ρεπορτάζ της τοπικής εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ που ἀναφέρεται στό Μπουγιάτι του 1860.
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αναδημοσιεύσουμε το κείμενο, αφού ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Αναστασόπουλο.

Το Ρεπορτάζ του 1860 (σπάνιο ντοκουμέντο), βοηθᾶ στήν ἐξαγωγή συμπερασμάτων γιά τή ζωή τῶν Μπουγιαταίων του 19ου αι.. Φαίνεται ὅτι οἱ ἀγρότες πού ἄρχισαν νά πληθαίνουν, ἀντιμετώπιζαν πρόβλημα ζωτικοῦ χώρου. Ἡ ραγδαία αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ ἀποτυπώνεται καί στήν οἰκοδομική δραστηριότητα ἀπ' τό 1850 καί μέχρι τό 1874: Τά περισσότερα παλαιά σπίτια [καί πολλά ἐρείπια πού σώζουν ἀκέραιο τό περιθύρωμα] χρονολογοῦνται σ αὐτό τό χρονικό διάστημα.
Ἡ ἀνάγκη ἐπέκτασης τῆς καλλιεργήσιμης γῆς, ἀνάγκασε τούς δημότες Μπουγιατίου νά ζητήσουν ἀπ τήν Κυβέρνηση νά τούς παραχωρηθεῖ
«ἄγριος τόπος» στά ὄρια τοῦ χωριοῦ μέ τούς Βλάχους (σημερινό Χρυσοχῶρι).

Οἱ "Βλαχαίοι" (Χρυσοχωρίτες
) κατά τήν ἡμέρα πού γίνονταν οἱ ἀπαραίτητες μετρήσεις, ἔκαναν ἔνσταση, ὑποστηρίζοντας ὅτι καταπατοῦνται δικά τους χωράφια. Ὑποστηρίζοντας τό δίκιο τους, ἴσως μίλησαν ἔντονα - ἀς ποῦμε "ἐπιτέθηκαν φραστικά" - ἐναντίον τοῦ «ἐφόρου» (ἐκπροσώπου τοῦ κράτους), πού ἐπέβλεπε στίς μετρήσεις καί στή χάραξη τῶν νέων ὁρίων. Εκείνος, κάνοντας χρήση της εξουσίας που του έδινε το αξίωμά του, υπέβαλε μήνυση εναντίον όλου του χωριού !!!).
Ἀξίζει νά προσέξουμε, πόσο σκληρά φέρθηκε ὁ
«έφορος» στούς Χρυσοχωρίτες. Τούς χαρακτήρισε «στασιαστές»  (παράβαση σε βαθμό κακουργήματος). 
Όπως φαίνεται, ο εισαγγελέας και το δικαστήριο Τριπόλεως, καταδίκασαν τους πολίτες - που διεκδικούσαν το δίκιο τους - καί ὁδήγησε ὅλο τό χωριό
«σωρηδόν»  στη φυλακή Τριπόλεως(!!!)
Περιττεύουν τα σχόλια !!!


 

 
Δημοσίευμα της 30 Απρ 1860 στήν εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Διατηρήθηκε ἡ ὀρθογραφία καί ἡ σύνταξη τοῦ πρωτοτύπου

Ἐν Ἠραία τῆς Γορτυνίας, οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου Βλαχους συνεπλάκησαν μετά τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου Μπουγιάτη.
Ἡ αἰτία τῆς συμπλοκῆς ταύτης εἶναι ἡ ἑξῆς: Οἱ Μπουγιᾶται ἀνεφέρθησαν πρό καιροῦ εἰς τό ὑπουρ[γεῖο] τῶν οἰκονομ[ικῶν] ζητήσαντες νά παραχωρηθῆ ὁ παρά τῶ χωρίῳ των ἄγριος τόπος διά νά τόν καταστήσωσι χρήσιμον πρός σποράν. Τό ὑπουργεῖον συνεχώρησε καί ὀρθῶς τοῦτο, ἀλλ' εἴτε κατά πλάνην, εἴτε κατά διαταγήν ὑπουργικήν, εἴτε ἄλλως πως ἀγνωοῦμεν, ὁ ἔφορος Γόρτυνος, δέν περιωρίσθη εἰς τήν καταμέτρησιν τοῦ τόπου τοῦ ἐπί τοῦ ὁρίου τοῦ χωρίου Μπουγιάτη. ἀλλ' ἐξετάνθη καί πέραν τούτου καί διά τοῦ Γεωμέτρου, κατεμέτρησε καί ὅρια ἀγρίου καί μή τόπου τῶν κατοίκων Βλάχους, οἵτινες ἰδόντες ὅτι χάριν ἄλλων πρόκειται νά τοῖς ἀφαιρεθῇ ὁ τόπος ἐν ῷ καί αὐτοί καί οἱ πρόγονοί των ἔχυσαν δάκρυα καί αἵματα καί ὅν εἷχον πρό αἰώνων εἰς χρῆσιν ἑαυτῶν καί τῶν ζώων των, ἀπέκρουσαν τήν ἀδικίαν, διεκδικήσαντες μόνοι τά δίκαιά των, ἀφοῦ ἡ Κυβέρνησις δέν ἠθέλησε νά τούς ὑπερασπισθῇ. Κατά συνέπειαν ἀπέβαλον ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν τά γεωμετρικά ἐργαλεῖα, καί ἤλθον εἰς ἔριδας μέ τούς ἀντιδίκους των, μήτε λέξιν ἀξιόποινον ἀνταλλάξαντες μέ τόν ἔφορον. Οὗτος ὅμως αἰσθανθεῖς ἑαυτόν προσβεβλημ[[μ]]ένον, ἐμήνυσεν ἅπαντας τούς κατοίκους Βλάχους, οἵτινες θεωρηθέντες ὡς στασιασταί, ἤ ὡς ἀντιστάντες εἰς τήν ἀρχήν εἰς βαθμόν κακουργήματος, σωρηδόν ἀπήχθησαν εἰς τάς φυλακάς ἔνθα καί διαμένουσι περιμένοντες τό Βούλευμα τοῦ Συμβουλίου τῶν Πλημμελειοδικῶν, ὅπερ οὐδαμῶς ἀμφιβάλλομεν, θέλει παραδεχθῆ ὅτι ἡ πρᾶξις δέν εἶναι κακούργμα.


 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΥΣΣΑΡΕΑ
(25 - 6 - 1944)
 

ΛΙΓΑ  ΛΟΓΙΑ  ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο κ. Κώστας Κοκοσιούλης από το γειτονικό μας Καλλιάνι ψάχνοντας βρήκε ένα βιβλίο του Κωστή Παπακόγλου με τίτλο «ΑΡΧΕΙΟ - ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ». Στις σελίδες 255 - 256 βρήκε το Ψήφισμα των κατοίκων της Λυσσαρέας που επιδόθηκε στον «ΔΕΣ - Τρίπολιν».Φωτοτύπησε τις σελίδες και τις έστειλε για την Ιστοσελίδα μας. Τον ευχαριστούμε θερμά.
 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
 
ΨΗΦΙΣΜΑ    25.6.44

Σήμερα στις 25 Ιούνη έτους 1944 ήμερα Κυριακή και ώρα 10 π.μ. συνελθόντες οί κάτοικοι τοΰ χωρίου Λυσσαρέας Γορτυνίας εις τήν  κεντρικήν πλατείαν  σε πάνδημο  συλλαλητήριο 
διαπιστώνουν:

α'. Ή περιοχή μας είναι τελείως άγονη και ορεινή, ιδιαι­τέρως εφέτος λόγω της ανομβρίας ή παραγωγή κατεστράφη ολοσχερώς και οί κάτοικοι αντιμετωπίζουν φοβερή κρίση,  

β'. Λόγω της αποστάσεως και της ελλείψεως μεταφορικών μέσων και διαφόρων άλλων δυσμενών συνθηκών πού μας παρουσιάζονται καθίσταται  αδύνατος  ή  παραλαβή   αλεύρων και τροφίμων,  

γ'. Λόγω τοΰ υποσιτισμού και της ελλείψεως φαρμάκων έχουμε καθημερινώς θανάτους, επίσης για τους ίδιους λό­γους ενέσκηψαν πολλές ασθένειες κυρίως ελονοσία και φυματίωσις.

 Παρακαλούν    τόν ΔΕΣ όπως αύξηση τήν μερίδα αλεύρων και τροφίμων και τόν αριθμόν τών απόρων, συνεχίση δε τήν χορήγηση   και  τους  καλοκαιρινούς   μήνες.   Να  δημιουργήση πρατήριο διανομής αλεύρων κλπ. εις Αλωνίσταινα ή Ελληνικό — Μουλάτσι — για   τήν   εύκολωτέραν   παραλαβήν   και   μεταφοράν. Να χορηγηθούν φάρμακα γιά τήν καταπολέμηση τών διαφόρων ασθενειών ιδιαίτερα της ελονοσίας.


Αποφασίζει
  
 τόν σχηματισμόν αρμοδίας Επιτροπής, ήτις θά
πιδώση τό παρόν εις τόν ΔΕΣ Τρίπολιν.

Οί κάτοικοι - 56 υπογραφές.
("Άλλα Ψηφίσματα προς τόν ΔΕΣ, πού αξίωναν ό,τι οί Λυσσαριώτες, στεΐλαν στις 25.6.44 τά παρακάτω χωριά : Παλούμπα με 88 υπογραφές, Βλάχοι με 51, Σαρακίνι με 104 και Σέρβο με 63 υπογραφές).

Από το βιβλίο του Κωστή Παπακόγλου
Το εστειλε ο κ. Κώστας Κοκοσιούλης
από Καλλιάνι