...στον ΟΣΔΕΛ

 

 

Ο ΟΣΔΕΛ εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει τη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων οσδέλnet

Με­τά από 6 χρό­νια αδιά­λει­πτης λει­τουρ­γί­ας της βι­βλιο­γρα­φι­κής βά­σης οσ­δέ­λnet, ο Ορ­γα­νι­σμός Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης Έρ­γων του Λό­γου (ΟΣ­ΔΕΛ), αντι­λαμ­βα­νό­με­νος την ανά­γκη εκ­συγ­χρο­νι­σμού, προ­χώ­ρη­σε στην ανα­βάθ­μι­σή της. Στό­χος εί­ναι η νέα οσ­δέ­λnet να κα­λύ­ψει, κα­θώς δια­νύ­ου­με μά­λι­στα και την ψη­φια­κή επο­χή, τις αυ­ξα­νό­με­νες ανά­γκες των χρη­στών, αλ­λά και της αγο­ράς του βι­βλί­ου εν γέ­νει (εκ­δό­τες, δη­μιουρ­γοί, βι­βλιο­πώ­λες, σπου­δα­στές, ακα­δη­μαϊ­κοί, ερευ­νη­τές, ανα­γνώ­στες).

H ανα­βαθ­μι­σμέ­νη οσ­δέ­λnet εί­ναι ήδη σε λει­τουρ­γία στη διεύ­θυν­σηosdelnet.grκαι σας προ­τρέ­που­με να πε­ρι­η­γη­θεί­τε και να συμ­βά­λε­τε με τα σχό­λια και τις πα­ρα­τη­ρή­σεις σας στη βελ­τι­στο­ποί­η­ση της λει­τουρ­γί­ας της. Εν­δει­κτι­κά, με­ρι­κά από τα νέα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της εί­ναι:

  • Δυ­να­τό­τη­τα απλής και σύν­θε­της ανα­ζή­τη­σης, με προ­τά­σεις σχε­τι­κών απο­τε­λε­σμά­των από τις εγ­γρα­φές στην οσ­δέ­λnet
  • Δυ­να­τό­τη­τα πε­ριο­ρι­σμού ή εμπλου­τι­σμού των απο­τε­λε­σμά­των της ανα­ζή­τη­σης με χρή­ση φίλ­τρων
  • Δυ­να­τό­τη­τα προ­βο­λής των απο­τε­λε­σμά­των σε τρεις μορ­φές (απλή, εξώ­φυλ­λα, πί­να­κας)
  • Πλή­ρης καρ­τέ­λα εκ­δό­τη, που πε­ρι­λαμ­βά­νει λο­γό­τυ­πο, ιστο­ρι­κό, πλή­θος και κα­τη­γο­ριο­ποί­η­ση των κα­τα­χω­ρι­σμέ­νων εγ­γρα­φών, σε γρα­φι­στι­κή απει­κό­νι­ση
  • Δυ­να­τό­τη­τα στον επαγ­γελ­μα­τία ή στον ιδιώ­τη χρή­στη να δη­μιουρ­γή­σει τον ατο­μι­κό του λο­γα­ρια­σμό, που του επι­τρέ­πει να σχε­διά­σει απε­ριό­ρι­στες λί­στες με βι­βλία της επι­λο­γής του

Έχο­ντας ολο­κλη­ρώ­σει, με­τά από οκτώ μή­νες, τις ερ­γα­σί­ες για την ανα­βάθ­μι­ση της βά­σης σε επί­πε­δο λει­τουρ­γι­κό, προ­χω­ρού­με στο επό­με­νο βή­μα, που εί­ναι ο εμπλου­τι­σμός και η επι­και­ρο­ποί­η­ση των δε­δο­μέ­νων. Κα­τά το στά­διο αυ­τό, η συμ­βο­λή εκ­δο­τών και δη­μιουρ­γών θα εί­ναι κα­θο­ρι­στι­κής ση­μα­σί­ας. Για πε­ραι­τέ­ρω πλη­ρο­φο­ρί­ες οι χρή­στες μπο­ρούν να επι­κοι­νω­νούν με το Τμή­μα οσ­δέ­λnet τη­λε­φω­νι­κά στο 210 3849118 ή ηλε­κτρο­νι­κά στη διεύ­θυν­ση osdelnet@​osdel.​gr.

Επι­πλέ­ον, πα­ρέ­χε­ται στους εκ­δό­τες η δυ­να­τό­τη­τα υπο­στή­ρι­ξης του ηλε­κτρο­νι­κού τους βι­βλιο­πω­λεί­ου από την οσ­δέ­λnet, κα­θώς η βά­ση έχει σχε­δια­στεί ώστε να μπο­ρεί να συν­δε­θεί και να υπο­στη­ρί­ξει τη λει­τουρ­γία των e-shops, προ­σφέ­ρο­ντας τα δε­δο­μέ­να σε διά­φο­ρες μορ­φές (json, xml, csv).

Η οσ­δέ­λnet εί­ναι η δι­κή σας βι­βλιο­γρα­φι­κή βά­ση. Για τον λό­γο αυ­τό επι­διώ­κου­με τη συ­νε­χή επα­φή µε τους χρή­στες και συ­νερ­γά­τες µας, ώστε να αντι­με­τω­πί­ζε­ται έγκαι­ρα κά­θε δυ­σλει­τουρ­γία. Πα­ρα­μέ­νου­με πά­ντα ανοι­χτοί στη διε­ρεύ­νη­ση προ­τά­σε­ων, που θα συμ­βά­λουν στην εύ­ρυθ­μη λει­τουρ­γία και πε­ραι­τέ­ρω ανά­πτυ­ξη της οσ­δέ­λnet.

(Οκτώ­βριος 2020)

 

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) είναι μη κερδοσκοπικός αστικός συνεταιρισμός που λειτουργεί με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα, για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας), ανήκει στα μέλη του, συγγραφείς και εκδότες και διοικείται από αυτά.

Σκοπό έχει τη συλλογική διαχείριση και προστασία των πνευματικών και συγγενικών προς τα πνευματικά δικαιωμάτων των δημιουργών έργων του λόγου, καθώς και των δικαιοδόχων τους, όπως επίσης και των εκδοτών έργων του λόγου και των δικαιοδόχων τους. Τα δικαιώματα αυτά είναι δικαιώματα που για νομικούς ή πρακτικούς λόγους δεν μπορούν να τα διαχειριστούν ατομικά οι δικαιούχοι δημιουργοί και εκδότες.

Τα κυριότερα από τα δικαιώματα αυτά είναι:

α) Το δικαίωμα της εύλογης αμοιβής, το οποίο διασφαλίζει, βάσει νόμου, την αποζημίωση των δικαιούχων (δημιουργών και εκδοτών) για τις αναπαραγωγές που πραγματοποιούνται στα έργα τους από ιδιώτες για προσωπική χρήση.

Συγκεκριμένα, η εύλογη αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό που καθορίζει ο νόμος επί της αξίας των τεχνικών μέσων και του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία, μέσων δηλαδή που χρησιμοποιούνται από ιδιώτες (είτε στο σπίτι τους είτε στο χώρο εργασίας τους) για να αναπαράγουν έργα λόγου (μέσω της φωτοτύπησης, αντιγραφής, εκτύπωσης, ή ψηφιακής αναπαραγωγής) και εισπράττεται από τους εισαγωγείς των τεχνικών μέσων (φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, Η/Υ, κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών) και χαρτιού.

β) Το δικαίωμα αναπαραγωγής και ψηφιακής χρήσης αποσπασμάτων βιβλίων, εφημερίδων ή περιοδικών από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, εταιρείες αποδελτίωσης και επιχειρήσεις το οποίο διασφαλίζει τη νόμιμη πρόσβαση και χρήση των έργων των δικαιούχων (δημιουργών και εκδοτών) καθώς και την αποζημίωση τους για τη χρήση αυτή.

γ) Το δικαιώμα της εύλογης αμοιβής από τον δημόσιο δανεισμό βιβλίων, το οποίο διασφαλίζει, όπως προβλέπει ο πρόσφατος νόμος 4481/2017, την αποζημίωση των δικαιούχων (δημιουργών και εκδοτών) για τη δημόσια δωρεάν χρήση των έργων τους στις βιβλιοθήκες.

 

Ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί περισσότερους από 7.500 δημιουργούς

  • συγγραφείς λογοτεχνικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών και άλλων έργων,
  • μεταφραστές,
  • δημοσιογράφους,
  • αρθρογράφους επιστημονικών περιοδικών.

Εάν ανήκετε σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες ή είστε κληρονόμος/κηδεμόνας δημιουργού και επιθυμείτε να αναθέσετε τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων σας στον ΟΣΔΕΛ, θα πρέπει να συνάψετε σύμβαση ανάθεσης με τον Οργανισμό.

Για τη σύναψη και υπογραφή σύμβασης με τον ΟΣΔΕΛ, επικοινωνήστε με το Τμήμα Συμβασιούχων στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.