ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ευρετήριο Άρθρου
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ -1
ΣΥΝΕΔΡΙΑ -2
ΣΥΝΕΔΡΙΑ -3
ΣΥΝΕΔΡΙΑ -4
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 2
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 3
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 4
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 5
Όλες οι Σελίδες

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΣΥΒΑ

 


Βιβλία

  

1..Κόσυβας Γ. (1996): ?Η πρακτική του ανοιχτού προβλήματος στο Δημοτικό σχολείο, γόνιμος χαρακτήρας και ανατροπή των παγιωμένων αντιλήψεων? (ISBN 960-01-0611-8, Κ.Α. 557166, σελ. 296, με πλήρη βιβλιογραφία. Gutenberg, Παιδαγωγική σειρά, Αθήνα).

2.Εκπαιδευτική σειρά για την Α΄ Δημοτικού (1999): ?Ανακαλύπτω τα Μαθηματικά μου?. Δύο εγχειρίδια για τον μαθητή, βιβλίο για το δάσκαλο, φύλλα αξιολόγησης για τον μαθητή, πακέτο εποπτικού υλικού, (πλέον των 600 σελίδων με πλήρη βιβλιογραφία).

3.Εκπαιδευτικό βιβλίο (αυτοέκδοση, 2010): "Στοιχεία Πιθανοτήτων??, σελ. 293). Για την έκτη και την εβδόμη τάξη των Ευρωπαϊκών σχολείων και το ευρωπαϊκό απολυτήριο.

4.Εκπαιδευτικό βιβλίο (αυτοέκδοση, 2010): ??Αναλυτική Γεωμετρία του Χώρου??, ( σελ. 337). Για την έκτη και την εβδόμη τάξη των Ευρωπαϊκών σχολείων και το ευρωπαϊκό απολυτήριο.

5. Κόσυβας, Γ. (2014β). Στοχασμοί για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία: μπορεί η παιδαγωγική αξιολόγηση να παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους; Στο: Καφετζόπουλος, Κ., Κόσυβας, Γ., Αποστολόπουλος, Κ. (Επιμ). Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, σκέψεις, ερωτήματα και αναμνήσεις από την αξιολόγηση στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Ηλεκτρονική έκδοση (e-book), Τεύχος. Α΄.