Διαδρομές

 Προτάσεις - Διαγωνίσματα                                                                                                                        Ελένη Γρηγοριάδου-Σταθοπούλου

Αρχική Σελίδα
Διαδρομές
Δραστηριότητες
Προτάσεις
Συνδέσεις
Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή Διαγωνίσματα Α ' Τάξης Διαγωνίσματα Β ' Τάξης Διαγωνίσματα Γ ' Τάξης

 Δραματική Ποίηση - Ευριπίδη Ελένη

 

 

Στίχοι  39-56

1. Να διηγηθείτε γραπτά το περιεχόμενο των στίχων της ενότητας και να της δώσετε ένα

δικό σας τίτλο.

2. Ποια καινούρια στοιχεία στο μύθο της Ελένης εισάγει ο Ευριπίδης με αυτή την

τραγωδία;

3. Ποιοι θεοί καθόρισαν τη μοίρα της Ελένης;

4. Για ποια αιτία κατά τον Ευριπίδη έγινε ο Τρωικός πόλεμος;

 

σΣτίχοι 83-104

1. α) Να διηγηθείτε γραπτά το περιεχόμενο των στίχων της ενότητας.

β) Δώστε έναν τίτλο στην ενότητα.

2.  α) Να χαρακτηρίσετε τον Τεύκρο από τα λόγια και τη συμπεριφορά του προς την

Ελένη. β) Ποιους σκοπούς του Ευριπίδη εξυπηρετεί η παρουσία του επί σκηνής;

3. α)Ποιες πληροφορίες παίρνουμε για το σκηνικό και την ενδυμασία του Τεύκρου από

αυτούς τους στίχους; β) Ποια μορφή έχει εδώ ο πρόλογος ;

 

Στίχοι 87-118

1. Ποια είναι η προσωπική ιστορία του Τεύκρου και ποιες πληροφορίες που αφορούν την

Ελένη δίνει στην ενότητα;

2. Ποια τα συναισθήματα του Τεύκρου για την Ελένη, όταν αντιλαμβάνεται την

παρουσία της, και πώς συμπεριφέρεται στη συνέχεια; Να γίνει αναφορά σε στίχους της

ενότητας.

3. Ποιες πληροφορίες για το χαρακτήρα του παίρνουμε από την ενότητα;

4. α) Σε ποια μέρη της τραγωδίας ανήκει ο πρόλογος;  β) Στο πρώτο μέρος του προλόγου

είχαμε  . . . . . . . . . . . . . .και . . . . .. . . .. . . . ενώ τώρα έχουμε . . . . . .. . . .. . . . (Να

συμπληρώσετε τα κενά).

 

Στίχοι 169-191

1.  α) Ποιος ο σκοπός του ταξιδιού του Τεύκρου στην Αίγυπτο; β) Ποια συναισθήματα

του Τεύκρου εκφράζονται στους στίχους 175-177;

2.  Πώς εξηγείτε τη συμπεριφορά του Θεοκλύμενου προς τους Έλληνες; Νομίζετε ότι δεν

πιστεύει στη φιλοξενία; Θα τον δικαιολογούσαν  οι θεατές της εποχής του Ευριπίδη;

3.  Να σχολιάσετε τους στίχους 187-191 σχετικά με το περιεχόμενό τους και το πρόσωπο

στο οποίο απευθύνονται.

4.  Σε ποια μέρη της Τραγωδίας ανήκει ο πρόλογος;

 

 

Στίχοι 775-810.

        1. Σε ποια μέρη του δράματος θα εντάσσατε τους στίχους της ενότητας; Ποια άλλα μέρη

του δράματος ανήκουν στην ίδια κατηγορία;

2. α) Να διηγηθείτε γραπτώς το περιεχόμενο των στίχων της ενότητας. β) Δώστε έναν

τίτλο στην ενότητα.

3. α) Να χαρακτηρίσετε τον αγγελιαφόρο από τα λόγια του στην ενότητα.

β) Ποιους σκοπούς του Ευριπίδη εξυπηρετεί η παρουσία του γέροντα αγγελιαφόρου επί

σκηνής;

4. α) Ποιες απόψεις του Ευριπίδη εκφράζει ο αγγελιαφόρος για την τύχη και την

ανθρώπινη μοίρα; β) Τρωαδίτες και Έλληνες πολέμησαν και χάθηκαν στην Τροία για

ένα είδωλο, εξαπατημένοι.(Στίχοι 778-782).  Ποιος ο αντίχτυπος αυτών των στίχων στους

Αθηναίους του 412πΧ.;

 

 

Στίχοι 786-810 (Αγγελιαφόρος)

      1. α) Να σημειώσετε σωστό ή λάθος δίπλα από κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις.

   Ι. Η τραγωδία στην αρχαιότητα αντλεί κατά κανόνα τα θέματά της από

   συγκλονιστικά γεγονότα της σύγχρονης ζωής.

   ΙΙ. Σε πολλά δραματικά έργα της αρχαιότητας δεν υπάρχει χορός.

   ΙΙΙ. Στο αρχαίο θέατρο και οι υποκριτές και οι χορευτές ήταν άνδρες και φορούσαν

   προσωπεία.

   VΙ. Στην αρχαία Αθήνα δίνονταν και ανεξάρτητες παραστάσεις στα πλαίσια

   δραματικών αγώνων.

β) Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: ορχήστρα, θυμέλη,

πάροδος, χορηγός.

2. Να διηγηθείτε περιληπτικά το περιεχόμενο του λόγου του Αγγελιαφόρου (8-10 σειρές).

3. α) Να χωρίσετε το κείμενο σε 2 μικρότερες ενότητες και να γράψετε από έναν τίτλο για

κάθε μία από αυτές. β) Μετά την αναγνώριση των δύο συζύγων ακολουθεί ο

μακροσκελής λόγος του Αγγελιαφόρου, επιβραδύνοντας την εξέλιξη του έργου. Για ποιο

λόγο ο Ευριπίδης επιλέγει τη συγκεκριμένη τεχνική;

 4. α) Ποιες απόψεις διατυπώνει ο Αγγελιαφόρος για την τύχη στους στίχους 786-791;

Ποιος ο αντίχτυπος των προβληματισμών του στους Αθηναίους του 412π.Χ.;

β) Γράψτε ένα κείμενο για το σκεπτικισμό του Ευριπίδη, για την τάση του να αμφισβητεί

τις παραδοσιακές αντιλήψεις. Ποια στοιχεία-αποδείξεις θα αντλούσατε από τη

συγκεκριμένη ενότητα;  

 

Στίχοι 1022-1045

  1. α) Να διηγηθείτε γραπτά το περιεχόμενο των στίχων της ενότητας.  β) Δώστε ένα δικό

  σας τίτλο στην ενότητα.

 2. α) Με ποια επιχειρήματα η Ελένη προσπαθεί να πείσει τη Θεονόη να βοηθήσει αυτή

 και το Μενέλαο;  β) Σε ποιο είδος πειθούς ανήκει το καθένα;

 3. Οι στίχοι 1027-1030 θεωρούνται από πολλούς μελετητές της τραγωδίας ότι έχουν

 πολιτικό περιεχόμενο. Τι νομίζετε ότι υπαινίσσονται οι συγκεκριμένοι στίχοι;  (Πρόσωπα

 ή γεγονότα).

 4. Σε ποιους απευθύνεται ο χορός αυτή την ενότητα; Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του

 εδώ;

 

Στίχοι 1101-1131

 

1. α) Να διηγηθείτε γραπτά το περιεχόμενο των στίχων της ενότητας. β) Δώστε έναν

τίτλο στην ενότητα..

2.  α) Ποια είναι η απόφαση της Θεονόης και πώς τη αιτιολογεί; β) Πώς θα ωφεληθεί ο

αδελφός της από αυτή της την απόφαση;

3. Ποιες είναι οι απόψεις του Ευριπίδη για τον Κάτω Κόσμο και την ανθρώπινη ψυχή;

 

 

Στίχοι 1398-1424

 1. Τι ονομάζεται τραγική ειρωνεία στο αρχαίο θέατρο; Να δώσετε παράδειγμα από τους

 στίχους της ενότητας.

2. Να αποδώσετε περιληπτικά το νόημα των στίχων του αποσπάσματος (έως 10 σειρές)

3. α) Να χωρίσετε το απόσπασμα σε ενότητες και να γράψετε τον πλαγιότιτλο κάθε μιας

β) Να βρείτε και να γράψετε τους δίσημους λόγους που υπάρχουν στο διάλογο

Μενελάου-Ελένης. Ποια συναισθήματα δημιουργούν στην ψυχή των θεατών;  

4. α) Οι θεατές, ακούγοντας τα λόγια του Θεοκλύμενου που απευθύνονται στην Ελένη

και το Μενέλαο, ποια εικόνα νομίζετε ότι σχηματίζουν γι’ αυτόν;

β) Ποιες απόψεις του Ευριπίδη υπάρχουν στην ενότητα για τους νεκρούς και τον Κάτω

Κόσμο και ποιο το χρέος των συγγενών προς αυτούς;

 

 

Στίχοι 1157-1178

1. α) Να διηγηθείτε γραπτά το περιεχόμενο της στιχομυθίας Ελένης και Μενελάου.

 Δώστε έναν τίτλο στην ενότητα.

 2.  α) Ποιο είναι το σχέδιο της Ελένης; β) Πώς θα την χαρακτήριζες από τα λεγόμενά της; Να δικαιολογήσεις  το χαρακτηρισμό σου.

 3. Ποιες συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων σχετικά με το πένθος και την ταφή των

νεκρών αναφέρονται στην ενότητα αυτή;

          

 

 

Κ είμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

 

 

               Αρχική Σελίδα Διαγωνίσματα Α ' Τάξης Διαγωνίσματα Β ' Τάξης Διαγωνίσματα Γ ' Τάξης

Τελευταία ενημέρωση : 18-Jun-2010                                    Copyright © Helen Grigoriadou 2009                                    Όροι Χρήσης