3. Να συμπληρώσετε στα τετραγωνίδια παράγωγα ουσιαστικά των επιθέτων που δίνονται. Στην έγχρωμη στήλη σχηματίζεται παράγωγο ουσιαστικό του επιθέτου λαμπρός.

α. λεπτός  ΛΕΠΤ
β. αἴτιος  ΑΙΤ
γ. ἀμελής  ΑΜΕΛ
δ. ἄπνους  ΑΠΝ
ε. ἀκριβής  ΑΚΡΙΒ
στ. πρᾶος  ΠΡΑ
ζ. ἄτακτος  ΑΤΑΞ
η. κύριοςΚ Υ Ρ Ι
θ. θρασύςΘ Ρ Α Σ