1. Να αντιστοιχίσετε τα ονόματα της στήλης Α′ με τα παράγωγα ρήματα της στήλης Β′:

αρχική   9η ενότητα  επόμενη  

A B
1. ἱκέτης
2. παῖς
3. μέλας
4. ἐχθρός
5. ἀνία
6. σκηνή
7. δοῦλος
8. δόξα
9. βοή