Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα που δίνονται στη στήλη Αʹ με τα παράγωγα ουσιαστικά τους στη στήλη Βʹ. Στη συνέχεια, να αντιστοιχίσετε τα παράγωγα ουσιαστικά με την κατηγορία στην οποία ανήκουν στη στήλη Γ. δεσμός

© Βασιλική Παπαθανασίου

Στήλη ΑΣτήλη Β Στήλη Γ
νομίζω
ἐλέγχω
ἱδρύω
ῥάπτω
καλύπτω
δυστυχῶ
ῥάπτω
ἱδρύω
καλύπτω
πράττω
διώκω
ῥάπτω
ἱδρύω
πράττω

 

© Βασιλική Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός