Φωνηεντόληκτα σε -ις, -έως. Άσκηση σωστού - λάθους. άσκηση

Κάποιοι από τους παρακάτω τύπους είναι λανθασμένοι, ενώ κάποιοι άλλοι είναι σωστοί.
Συμπλήρωσε στην επόμενη στήλη όλους τους τύπους που εσύ θεωρείς ως σωστούς.

τὰς κρίσαςτὰς κρίσ
τὰς θλίψεις τὰς θλίψ
τῆς πίστεως τῆς πίστε
τῆς μείξεος τῆς μείξε
ταῖς δυνάμεις ταῖς δυνάμε
ταῖς βάσεσι ταῖς βάσε
τῶν πολεών τῶν πόλε
τῶν φασῶν τῶν φασ
τῇ αἰσθήσει τῇ αἰσθήσ
τῇ πόσιτῇ πόσ