Φωνηεντόληκτα σε -ις, -έως. Άσκηση στην κλητική ενικού και πληθυντικού.

Τοποθέτησε στην πρώτη στήλη τα ουσιαστικά που βρίσκονται σε κλητική ενικού και στη δεύτερη στήλη τα ουσιαστικά που βρίσκονται σε κλητική πληθυντικού.
κλητική ενικού κλητική πληθυντικού

Συμπέρασμα για τα φωνηεντόληκτα σε -ις, -έως:

Σχηματίζουν την κλητική ενικού:
Σχηματίζουν την κλητική πληθυντικού:

© Διαμαντίδου Εύη, φιλόλογος-γλωσσολόγος