Να γραφεί ό,τι ζητείται για τους παρακάτω ρηματικούς τύπους. doc

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος

αρχική   ασκήσεις

κινδυνεύειν: απαρέμφατο παρακειμένου ενεργ. φ. κινδυνευ
ἐβούλοντο: β΄ενικό, οριστικής ενεστώτα, ενεργ. φ. βούλ
ἀπαλλαγεῖεν: α΄ενικό οριστικής μέλλοντα μέσης φ.ἀπαλλά
ἐπίστευον: β΄πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα μέσης φ.πιστεύ
παρασκευάζοντος: δοτ. ενικού του θηλ. της μτχ. ενεργ. αορίστου παρασκευα