Άσκηση στη γ' κλίση άσκηση

Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της λέξης που βρίσκεται στην παρένθεση:

Ἦλθον Πέρσαι μετά τινὸς ἑρμην (ἑρμηνεύς)
Ὁρῶ τὸν κουρ ἀφικόμενον (κουρεύς)
Ἄκουε τὰς ῥήσ τοῦ μάντ (ῥῆσις, μάντις)
Δεῖ τοὺς παῖδας τοῖς γον πείθεσθαι (γονεύς)
Οἱ ἐχθροὶ μεγάλῃ δυνάμ ἀφικνοῦνται (δύναμις)
Ἡ τοῦ βασιλ ὄψ φοβερά ἐστι (βασιλεύς, ὄψις)
Ἡ ἱσχὺς ἐν τῇ ἐνώσ (ἕνωσις)
Πολλοὶ ἀπέθανον ἐκ τῆς τάξ τῶν ἱππ (τάξις, ἱππεύς)
Ὁ δίκαιος φαίνεται οὐ λόγῳ ἀλλὰ πράξ (πρᾶξις)