Άσκηση στη γ' κλίση άσκηση

Σημείωσε Σ για το Σωστό ή Λ για το Λάθος όπου θεωρείς ότι η αντίστοιχη πρόταση είναι σωστή ή λανθασμένη:

α. Η δοτική πληθυντικού του ουσιαστικού ἡ χείρ είναι ταῖς χερσί
β. Το ουσιαστικό ὁ παῖς παρουσιάζει ανωμαλίες στην κλητική πληθυντικού
γ. Η κλητική ενικού του ουσιαστικού ἡ γυνή είναι ὦ γύναι
δ. Τα ετερόκλιτα ουσιαστικά σχηματίζονται στον πληθυντικό ή σε μερικές πτώσεις κατά διαφορετική κλίση
ε. Η γενική ενικού του ουσιαστικού ἡ ναῦς είναι τῆς νεός
στ. Τα ουσιαστικά ἡ ναῦς και ἡ χεὶρ ανήκουν στα ετερόκλιτα ουσιαστικά
ζ. Η κλητική ενικού του ουσιαστικού ἡ ναῦς είναι ὦ ναῦς
η. Το θέμα των μεταπλαστών ουσιαστικών μεταπλάσσεται δηλαδή μεταβάλλεται σε ορισμένες πτώσεις.