Να βρεθούν οι τελικές, οι αιτιολογικές και οι αποτελεσματικές προτάσεις doc

Νέα Ελληνική Γλώσσα  επιρρηματικές προτάσεις  αρχική