Αρχική Είσοδος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Θεωρία για τη γραμματική (μορφολογία) Φθόγγοι, Φωνήεντα και Σύμφωνα, Γράμματα Τονισμός και τονικά σημάδια Πάθη φωνηέντων και συμφώνων 1. Οριστικό και αόριστο άρθρο 2. Ουσιαστικό και κλίση του ουσιαστικού 3α. Επίθετο και κλίση του επιθέτου 3β. Επίθετο και παραθετικά 4. Αντωνυμίες και κλίση των αντωνυμιών 5. Μετοχή και κλίση της μετοχής 6. Το επίρρημα και τα παραθετικά του 7. Οι προθέσεις 8. Οι σύνδεσμοι 9. Επιφωνήματα 10 Τα αριθμητικά 11 Τα μόρια 12α Το ρήμα, οι φωνές, οι συζυγίες και οι τάξεις 12β Το ρήμα, οι διαθέσεις 12γ Το ρήμα, οι εγκλίσεις 12δ Το ρήμα, το θέμα 12ε Το ρήμα, η αύξηση 12στ Το ρήμα, οι χρόνοι, το ποιόν ενέργειας 12ζ 1 Το ρήμα, η κλίση 12ζ 2 Το ρήμα, η κλίση (όλοι οι εγκλιτικοί τύποι) 12η Τα ρήματα είμαι, έχω 12θ Το ρήμα, κατάλογος ανώμαλων ρημάτων Κανόνες Ορθογραφίας Η ορθογραφία του ρήματος και των μετοχών Ορθογραφία της προστακτικής Ορθογραφία του επίθετου Ορθογραφία του ουσιαστικού Θεωρία για το συντακτικό (σύνταξη) Το υποκείμενο του ρήματος Το κατηγορούμενο Το αντικείμενο του ρήματος Πρόταση, Είδη προτάσεων Σύνδεση των προτάσεων Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις Παράθεση και Επεξήγηση Επιθετικός και κατηγορηματικός Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί Σχηματισμός των λέξεων Ριζικές, παράγωγες και σύνθετες λέξεις Ύφος Σχήματα Λόγου στα Νέα Ελληνικά

Σύμφωνα με τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου
A' Γυμνασίου 1η Ενότητα: Πρόταση, Είδη προτάσεων 4η ενότητα: Ουσιαστικό και κλίση του ουσιαστικού 4η ενότητα: Επίθετο και κλίση του επιθέτου 4η ενότητα: Επιθετικός και κατηγορηματικός προσδιορισμός 5η ενότητα: Οι χρόνοι του ρήματος και το ποιόν ενέργειας 5η ενότητα: Οι φωνές, οι συζυγίες και οι τάξεις του ρήματος 5η ενότητα: Το ρήμα και οι διαθέσεις του 5η ενότητα: Το κατηγορούμενο 6η ενότητα: Παράθεση και Επεξήγηση 6η ενότητα: Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί 7η ενότητα: Οριστικό και αόριστο άρθρο Β' Γυμνασίου 1η ενότητα: Το υποκείμενο του ρήματος 1η ενότητα: Παραγωγή με αχώριστα μόρια 2η ενότητα: Οι εγκλίσεις του ρήματος 2η ενότητα: Οι χρόνοι του ρήματος και το ποιόν ενέργειας 2η ενότητα: Τα είδη των συνθέτων - Η μορφή των συνθέτων - Το συνθετικό φωνήεν 3η ενότητα: Οι φωνές, οι συζυγίες και οι τάξεις του ρήματος 3η ενότητα: Το α' συνθετικό 4η ενότητα: Το ρήμα και οι διαθέσεις του 4η ενότητα: Το αντικείμενο του ρήματος 5η ενότητα: Οι βαθμοί των επιθέτων 5η ενότητα: Οι βαθμοί των επιρρημάτων 5η ενότητα: Οι φωνές, οι συζυγίες και οι τάξεις του ρήματος 5η ενότητα: Το α' συνθετικό 6η ενότητα: Αντωνυμίες και κλίση των αντωνυμιών 8η ενότητα: Παρασύνθετα και πολυλεκτικά σύνθετα Γ' Γυμνασίου 1η ενότητα: Σύνδεση των προτάσεων 2η ενότητα: Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις 4η ενότητα: Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις 5η, 6η, 7η ενότητα: Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις 8η ενότητα: Τα σημεία στίξης 8η ενότητα: Σχήματα Λόγου στα Νέα Ελληνικά


Ασκήσεις

Για την ορθογραφία του ρήματος Στις ασκήσεις θα βρείτε και αρχείο doc για να το κατεβάσετε.

Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (1η) * Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (2η) ** Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (3η) ** Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (4η) ** Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (5η) *** Ορθογραφία των ρημάτων σε εύω-έβω, αύω-άβω (1η) * Ορθογραφία των ρημάτων σε εύω-έβω, αύω-άβω (2η) ** Ορθογραφία των ρημάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω (1η) * Ορθογραφία των ρημάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω (2η) ** Ορθογραφία των ρημάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω (3η) *** Ορθογραφία ρημάτων σε: -izo, -evo, -avo, -eno, -erno, -iazo (συγκεντρωτική των παραπάνω κατηγοριών) *** Ορθογραφία των ρημάτων σε -ίνω, -ήνω, -ύνω, -είνω (1η) * Ορθογραφία των ρημάτων σε -ίνω, -ήνω, -ύνω, -είνω (2η) ** Ορθογραφία των ρημάτων σε -ίνω, -ήνω, -ύνω, -είνω (3η) *** 1η άσκηση στην ορθογραφία της προστακτικής στα ν.ε. * Άσκηση στην ορθογραφία της υποτακτικής και της προστακτικής στα ν.ε. (με βοήθεια) ** 2η άσκηση στην ορθογραφία της προστακτικής στα ν.ε. (χωρίς βοήθεια) *** 1η άσκηση στο σχηματισμό της προστακτικής αόριστου των σύνθετων ρημάτων * 2η άσκηση στο σχηματισμό της προστακτικής ενεστώτα και αόριστου των σύνθετων ρημάτων ** Μεταφορτώστε τις παραπάνω ασκήσεις σε αρχείο pdf (δεξί κλικ, αποθήκευση ως)

Για την ορθογραφία των μετοχών Στις ασκήσεις θα βρείτε και αρχείο doc για να το κατεβάσετε.

Για την ορθογραφία του ουσιαστικού Στις ασκήσεις θα βρείτε και αρχείο doc για να το κατεβάσετε.

    Αρσενικά

    Θηλυκά

    Ουδέτερα

Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με αόριστο ή οριστικό ή εμπρόθετο άρθρο Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και προσωπικής αντωνυμίας Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και κτητικής αντωνυμίας Άσκηση για τη διάκριση άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. 2 Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου από το αριθμητικό. Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου από την αόριστη αντωνυμία. Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου, του αριθμητικού και της αόριστης αντωνυμίας. Άσκηση για τη διάκριση του οριστικού ή αόριστου άρθρου, του αριθμητικού, της προσωπικής ή κτητικής ή αόριστης αντωνυμίας. Άσκηση για τη διάκριση εμπρόθετου άρθρου και δύο συνεχόμενων αντωνυμιών
Να κλιθεί το επίθετο αγενής, ής, ές Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τις πτώσεις των επιθέτων που λείπουν (1η) Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τις πτώσεις των επιθέτων που λείπουν (2η) Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τις πτώσεις των επιθέτων που λείπουν (3η) Να κλιθούν τα επίθετα της φράσης: ο ακριβός και ακριβής υπολογιστής Να γραφτούν οι καταλήξεις των επιθέτων στον τύπο που ζητείται Στις παρακάτω φράσεις να γραφτούν οι τύποι των επιθέτων ώστε να συμφωνούν με τη λέξη που συνοδεύουν Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις των επιθέτων -σε ων/ονας, -ων, -ον και των επιθέτων σε -ων, -ουσα, -ον 1η άσκηση για την κλίση των επιθέτων 2η άσκηση για την κλίση των επιθέτων Να μεταφέρετε τα επίθετα στον άλλον αριθμό από αυτόν που είναι (σχ. βιβλ. Α Γυμν.) Να μεταφέρετε τα επίθετα στον άλλον αριθμό από αυτόν που είναι (2η) Κλίνε το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ με τη βοήθεια των ουσιαστικών Διάλεξε το σωστό "πολύ, πολλή, πολλοί" Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω φράσεων, επιλέγοντας το σωστό τύπο του επιθέτου ο πολύς, η πολλή, το πολύ ή του επιρρήματος πολύ (με αιτιολόγηση της απάντησης) Συμπλήρωσε με το σωστό «πολύ, πολλή, πολλοί» Άσκηση για το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ

Για τα Παραθετικά

Άσκηση για τη διάκριση της αναφορικής αντωνυμίας «που» και του ερωτηματικού επιρρήματος «πού» Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και προσωπικής αντωνυμίας. * Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και κτητικής αντωνυμίας. * Άσκηση για τη διάκριση άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. ** Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. *** 2 Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. *** Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου από την αόριστη αντωνυμία. ** Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου, του αριθμητικού και της αόριστης αντωνυμίας. *** Άσκηση για τη διάκριση του οριστικού ή αόριστου άρθρου, του αριθμητικού, της προσωπικής ή κτητικής ή αόριστης αντωνυμίας. *** Άσκηση για τη διάκριση εμπρόθετου άρθρου και δύο συνεχόμενων αντωνυμιών **
Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις (1η) * Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις (2η) * Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις (3η) * Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις (4η) ** Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις (5η) ** Να βρεις στο κείμενο τη διάθεση των ρημάτων (6η) *** Να βρεις στο κείμενο τη διάθεση των ρημάτων (7η) *** Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 1η * Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 2η ** Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα παρακάτω ρήματα.3η *** Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα ρήματα του κειμένου. ** Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα ρήματα του κειμένου. *** Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα.(1η) * Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα.(2η) * Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα.(3η) ** Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα.(4η) Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα ρήματα του κειμένου.(1η) ** Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα ρήματα του κειμένου.(2η) ** Να βρεις σε ποια τάξη ανήκουν τα ρήματα της β' συζυγίας.(1η) * Να βρεις σε ποια τάξη ανήκουν τα ρήματα της β' συζυγίας.(2η) * Να ταιριάξεις τους τύπους των ρημάτων στον κατάλληλο χρόνο (7 ασκήσεις) ** Να βρεις τους χρόνους των ρημάτων (2 ασκήσεις) ** Σχημάτισε τους χρόνους του ρήματος ντύνω στην ενεργητική και παθητική φωνή * Σχημάτισε τους χρόνους του ρήματος απαντώ στην ενεργητική και παθητική φωνή * Σχημάτισε στην ενεργητική φωνή στο α' ενικό πρόσωπο της οριστικής τους χρόνους των ρημάτων που ζητούνται. ** Σχημάτισε στην παθητική φωνή στο α' ενικό πρόσωπο της οριστικής τους χρόνους των ρημάτων που ζητούνται. ** Να βρεθεί η έγκλιση των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις * Να βρεθεί η έγκλιση και η σημασία της στα ρήματα των παρακάτω προτάσεων * Να βρεθεί η έγκλιση των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις * (σχ. βιβλ. Β Γ/σίου, 2η ενότητα) Να βρεθεί τι δηλώνει η έγκλιση των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις * (σχ. βιβλ. Β Γ/σίου, 2η ενότητα) Να βρεθεί η έγκλιση και η σημασία της στα ρήματα των παρακάτω προτάσεων * (σχ. βιβλ. Β Γ/σίου, 2η ενότητα)
Προσπάθησε να διακρίνεις τις προτάσεις Προσπάθησε να διακρίνεις πόσες προτάσεις υπάρχουν 1η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση της απάντησης) 2η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση της απάντησης) 3η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση της απάντησης) Βρες το είδος των προτάσεων ως προς τη σημασία τους (με δικαιολόγηση της απάντησης) 2η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα 3η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα 4η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα 5η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα 6η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα 7η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα 1η άσκηση για τις κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις 2η άσκηση για τις κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
Να βρεθούν οι σύνδεσμοι ή τα μόρια που εισάγουν δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις. Να βρεθούν οι ονοματικές προτάσεις Να βρείτε τις ειδικές, βουλητικές και ενδοιαστικές προτάσεις και να προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο Να βρείτε τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, το συντακτικό τους ρόλο και να προσδιορίσετε αν είναι ολικής ή μερικής άγνοιας Να αναγνωριστεί το είδος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.) Να βρεθεί το είδος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.) Να βρεις το είδος των δευτερευουσών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.) Να αναγνωριστεί το είδος και ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.) Να αναγνωριστεί το είδος και ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.) Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με μια από τις λέξεις: (ότι, πως, που, ό,τι, πώς, πού) Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με μια από τις λέξεις: (ότι, πως, που, ό,τι, πώς, πού) Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσεις το σύνδεσμο ή το μόριο που λείπει και να βρεις το είδος της δευτερεύουσας πρότασης Να βρεθεί το είδος των αναφορικών προτάσεων Να βρεθεί το είδος των αναφορικών προτάσεων Να βρεθεί το είδος των αναφορικών προτάσεων Να βρεθεί ως τι χρησιμοποιούνται οι αναφορικές ελεύθερες ονοματικές προτάσεις