Αρχική Είσοδος Γραμματική Συντακτικό Καταγωγή Ύφος Ύλη γυμν. Ασκήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Θεωρία για τη γραμματική (μορφολογία)

Φθόγγοι, Φωνήεντα και Σύμφωνα, Γράμματα

Για να σχηματίσουμε τις λέξεις σ' όλες τις γλώσσες του κόσμου χρησιμοποιούμε φωνές που ονομάζονται φωνήματα.

περισσότερα

Τονισμός
και τονικά σημάδια

Στη γραφή της νέας ελληνικής γλώσσας για τον τονισμό των λέξεων χρησιμοποιείται ένα τονικό σημάδι, ο τόνος.

περισσότερα

Πάθη φωνηέντων και συμφώνων

Τα πάθη χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στα πάθη των φωνηέντων και στα πάθη των συμφώνων.

περισσότερα

1. Οριστικό και αόριστο άρθρο

Στη νέα ελληνική έχουμε δύο άρθρα, το οριστικό (ο, η, το) και το αόριστο (ένας, μία/μια, ένα)

περισσότερα

2. Ουσιαστικό και κλίση του ουσιαστικού

Ουσιαστικό λέγεται η λέξη που αναφέρεται σε πρόσωπα, ζώα, πράγματα, τόπους, έννοια, ενέργεια και κατάσταση.

περισσότερα

3α. Επίθετο και κλίση του επιθέτου

Το επίθετο είναι ένα μέρος του λόγου που δίνει ένα χαρακτηριστικό, μια ιδιότητα ή μια ποιότητα στο ουσιαστικό.

περισσότερα

3β. Επίθετο
και παραθετικά

Ένα επίθετο μπορεί να προσδίδει μια ιδιότητα σε τρεις βαθμούς: στον θετικό, τον συγκριτικό και τον υπερθετικό.

περισσότερα

4. Αντωνυμίες και κλίση των αντωνυμιών

Η αντωνυμία είναι ένα μέρος του λόγου που χρησιμοποιείται σε αντικατάσταση κάποιου ουσιαστικού.

περισσότερα

5. Μετοχή και κλίση της μετοχής

Η μετοχή είναι ένας τύπος του ρήματος που είναι παράλληλα και ρήμα και επίθετο, αφού έχει τρία γένη.

περισσότερα

6. Το επίρρημα και τα παραθετικά του

Οι άκλιτες λέξεις που συνοδεύουν ένα ρήμα και το προσδιορίζουν είναι επιρρήματα.

περισσότερα


7. Οι προθέσεις

Προθέσεις είναι οι μικρές άκλιτες λέξεις που μπαίνουν μπροστά από τα άλλη μέρη του λόγου.

περισσότερα


8. Οι σύνδεσμοι

Για να ενώσουμε τις λέξεις ή τις προτάσεις χρησιμοποιούμε κάποιες άκλιτες λέξεις, τους συνδέσμους.

περισσότερα


9. Επιφωνήματα

Με τα επιφωνήματα εκφράζουμε διάφορα συναισθήματα, όπως πόνο, θαυμασμό, ευχαρίστηση κ.ά.

περισσότερα


10 Τα αριθμητικά

Αριθμητικά είναι οι κλιτές ή άκλιτες λέξεις που χρησιμοποιούμε για να φανερώσουμε τους αριθμούς.

περισσότερα


11 Τα μόρια

Τα μόρια είναι μονοσύλλαβες λέξεις που χρησιμοποιούνται στη νέα ελληνική με διάφορες σημασίες.

περισσότερα

12α Οι φωνές, οι συζυγίες και οι τάξεις του ρήματος

Φωνές ονομάζονται οι ομάδες μορφολογικών τύπων των ρημάτων και είναι δύο, η ενεργητική και η παθητική.

περισσότερα

12β Το ρήμα και οι διαθέσεις του

Το ρήμα έχει τέσσερις διαθέσεις, την ενεργητική, τη μέση, την παθητική και την ουδέτερη.

περισσότερα


12γ Οι εγκλίσεις του ρήματος

Εγκλίσεις είναι οι διαφορετικές μορφές που παίρνει το ρήμα, ώστε να δηλωθεί η στάση του ομιλητή, η τροπικότητα.

περισσότερα


12δ Το θέμα του ρήματος

Εγκλίσεις είναι οι διαφορετικές μορφές που παίρνει το ρήμα, ώστε να δηλωθεί η στάση του ομιλητή, η τροπικότητα.

περισσότερα


12ε Η αύξηση του ρήματος

Σε μερικά ρήματα στον παρατατικό και στον αόριστο προστίθεται ένα επιπλέον γράμμα το έ

περισσότερα

12στ Οι χρόνοι του ρήματος και το ποιόν ενέργειας

Εμείς οι άνθρωποι διακρίνουμε το χρόνο σε τρεις βαθμίδες: στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

περισσότερα


12ζ Η κλίση του ρήματος

Αναλυτικοί πίνακες με την κλίση των συζυγιών του ρήματος και στις δύο φωνές στα Νέα Ελληνικά.

περισσότερα


12η Τα ρ. είμαι, έχω

Βοηθητικά λέγονται τα ρήματα που συνδυάζονται με τα υπόλοιπα ρήματα βοηθώντας στον σχηματισμό τους

περισσότερα

12θ Κατάλογος ανώμαλων ρημάτων

Δείτε τους διάφορους τύπους των ανώμαλων ρημάτων της Νέας Ελληνικής γλώσσας.

περισσότερα
Θεωρία για το συντακτικό (σύνταξη)


Το υποκείμενο του ρήματος

Υποκείμενο είναι η λέξη (ή η φράση) για την οποία γίνεται λόγος στην πρόταση.

περισσότερα


Το κατηγορούμενο

Κατηγορούμενο είναι το επίθετο (συνήθως) που δίνει μια ιδιότητα στο υποκείμενο ή στο αντικείμενο μιας πρότασης.

περισσότερα


Το αντικείμενο του ρήματος

Το πρόσωπο ή το πράγμα στο οποίο πηγαίνει η ενέργεια του υποκειμένου το ονομάζουμε αντικείμενο.

περισσότερα


Πρόταση, Είδη προτάσεων

Πρόταση είναι μια ομάδα οργανωμένων λέξεων που έχει κάποιο πλήρες και ολοκληρωμένο νόημα.

περισσότερα


Σύνδεση των προτάσεων

Oι προτάσεις, όπως και οι λέξεις, συνδέονται μεταξύ τους ασύνδετα, παρατακτικά ή υποτακτικά.

περισσότερα

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις

Ονοματικές λέγονται οι προτάσεις που είναι ισοδύναμες με ουσιαστικά, επίθετα ή αντωνυμίες.

περισσότερα

Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις

Επιρρηματικές λέγονται οι προτάσεις που που προσδιορίζουν κυρίως το ρήμα μιας πρότασης.

περισσότερα

Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις

Αναφορικές λέγονται οι προτάσεις που εισάγονται με αναφορικές αντωνυμίες ή αναφορικά επιρρήματα

περισσότερα


Παράθεση και Επεξήγηση

Η παράθεση και η επεξήγηση είναι ουσιαστικά που προσθέτουν μια ιδιότητα σε ένα ουσιαστικό.

περισσότερα

Επιθετικός και κατηγορηματικός

Τα επίθετα χρησιμοποιούνται ως ονοματικοί προσδιορισμοί δίνοντας μια ιδιότητα σε ένα ουσιαστικό.

περισσότερα


Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί

Και οι πτώσεις των ουσιαστικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προσδιορισμοί άλλων ουσιαστικών.

περισσότερα

Καταγωγή των λέξεων

Ριζικές, παράγωγες και σύνθετες λέξεις

Κάθε γλώσσα έχει διάφορους τρόπους για να δημιουργεί νέες λέξεις εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό της.

περισσότερα
Ύφος

Σχήματα Λόγου στα Νέα Ελληνικά

Με πόσους πολλούς τρόπους μπορούμε να συνδυάσουμε τις λέξεις ή τα λεκτικά σύνολα!

περισσότερα


Σύμφωνα με τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου

Α' Γυμνασίου

1η ενότητα

Πρόταση, Είδη προτάσεων Επανάληψη 1ης ενότητας © Νίκος Κετσετζόγλου

4η ενότητα

Ουσιαστικό και κλίση του ουσιαστικού Επίθετο και κλίση του επιθέτου Επιθετικός και κατηγορηματικός

5η ενότητα

Οι χρόνοι του ρήματος και το ποιόν ενέργειας Οι φωνές, οι συζυγίες και οι τάξεις του ρήματος Το ρήμα και οι διαθέσεις του Το κατηγορούμενο

6η ενότητα

Παράθεση και Επεξήγηση Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί

7η ενότητα

Οριστικό και αόριστο άρθρο

Β' Γυμνασίου

1η ενότητα

Το υποκείμενο του ρήματος Παραγωγή με αχώριστα μόρια

2η ενότητα

Οι εγκλίσεις του ρήματος Οι χρόνοι του ρήματος και το ποιόν ενέργειας Τα είδη των συνθέτων - Η μορφή των συνθέτων - Το συνθετικό φωνήεν

3η ενότητα

Οι φωνές, οι συζυγίες και οι τάξεις του ρήματος Το α' συνθετικό

4η ενότητα

Το ρήμα και οι διαθέσεις του Το αντικείμενο του ρήματος

5η ενότητα

Οι βαθμοί των επιθέτων Οι βαθμοί των επιρρημάτων Οι φωνές, οι συζυγίες και οι τάξεις του ρήματος Το α' συνθετικό

6η ενότητα

Αντωνυμίες και κλίση των αντωνυμιών

8η ενότητα

Παρασύνθετα και πολυλεκτικά σύνθετα

Γ' Γυμνασίου

1η ενότητα

Σύνδεση των προτάσεων

2η ενότητα

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις

4η ενότητα

Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις

5η, 6η, 7η ενότητα

Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις

8η ενότητα

Τα σημεία στίξης Σχήματα Λόγου στα Νέα Ελληνικά

Ασκήσεις

Για την ορθογραφία του ρήματος

Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (1η) * Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (2η) ** Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (3η) ** Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (4η) ** Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (5η) *** Ορθογραφία των ρημάτων σε εύω-έβω, αύω-άβω (1η) * Ορθογραφία των ρημάτων σε εύω-έβω, αύω-άβω (2η) ** Ορθογραφία των ρημάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω (1η) * Ορθογραφία των ρημάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω (2η) ** Ορθογραφία των ρημάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω (3η) *** Ορθογραφία ρημάτων σε: -izo, -evo, -avo, -eno, -erno, -iazo (συγκεντρωτική των παραπάνω κατηγοριών) *** Ορθογραφία των ρημάτων σε -ίνω, -ήνω, -ύνω, -είνω (1η) * Ορθογραφία των ρημάτων σε -ίνω, -ήνω, -ύνω, -είνω (2η) ** Ορθογραφία των ρημάτων σε -ίνω, -ήνω, -ύνω, -είνω (3η) *** 1η άσκηση στην ορθογραφία της προστακτικής στα ν.ε. * Άσκηση στην ορθογραφία της υποτακτικής και της προστακτικής στα ν.ε. (με βοήθεια) ** 2η άσκηση στην ορθογραφία της προστακτικής στα ν.ε. (χωρίς βοήθεια) *** 1η άσκηση στο σχηματισμό της προστακτικής αόριστου των σύνθετων ρημάτων * 2η άσκηση στο σχηματισμό της προστακτικής ενεστώτα και αόριστου των σύνθετων ρημάτων ** Μεταφορτώστε τις παραπάνω ασκήσεις σε αρχείο pdf (δεξί κλικ, αποθήκευση ως)

Για την ορθογραφία των μετοχών

Για την ορθογραφία του ουσιαστικού

    Αρσενικά

    Θηλυκά

    Ουδέτερα

Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με αόριστο ή οριστικό ή εμπρόθετο άρθρο Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και προσωπικής αντωνυμίας Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και κτητικής αντωνυμίας Άσκηση για τη διάκριση άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. 2 Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου από το αριθμητικό. Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου από την αόριστη αντωνυμία. Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου, του αριθμητικού και της αόριστης αντωνυμίας. Άσκηση για τη διάκριση του οριστικού ή αόριστου άρθρου, του αριθμητικού, της προσωπικής ή κτητικής ή αόριστης αντωνυμίας. Άσκηση για τη διάκριση εμπρόθετου άρθρου και δύο συνεχόμενων αντωνυμιών
Να κλιθεί το επίθετο αγενής, ής, ές Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τις πτώσεις των επιθέτων που λείπουν (1η) Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τις πτώσεις των επιθέτων που λείπουν (2η) Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τις πτώσεις των επιθέτων που λείπουν (3η) Να κλιθούν τα επίθετα της φράσης: ο ακριβός και ακριβής υπολογιστής Να γραφτούν οι καταλήξεις των επιθέτων στον τύπο που ζητείται Στις παρακάτω φράσεις να γραφτούν οι τύποι των επιθέτων ώστε να συμφωνούν με τη λέξη που συνοδεύουν Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις των επιθέτων -σε ων/ονας, -ων, -ον και των επιθέτων σε -ων, -ουσα, -ον 1η άσκηση για την κλίση των επιθέτων 2η άσκηση για την κλίση των επιθέτων Να μεταφέρετε τα επίθετα στον άλλον αριθμό από αυτόν που είναι (σχ. βιβλ. Α Γυμν.) Να μεταφέρετε τα επίθετα στον άλλον αριθμό από αυτόν που είναι (2η) Κλίνε το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ με τη βοήθεια των ουσιαστικών Διάλεξε το σωστό "πολύ, πολλή, πολλοί" Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω φράσεων, επιλέγοντας το σωστό τύπο του επιθέτου ο πολύς, η πολλή, το πολύ ή του επιρρήματος πολύ (με αιτιολόγηση της απάντησης) Συμπλήρωσε με το σωστό «πολύ, πολλή, πολλοί» Άσκηση για το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ

Για τα Παραθετικά

Άσκηση για τη διάκριση της αναφορικής αντωνυμίας «που» και του ερωτηματικού επιρρήματος «πού» Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και προσωπικής αντωνυμίας. * Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και κτητικής αντωνυμίας. * Άσκηση για τη διάκριση άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. ** Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. *** 2 Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. *** Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου από την αόριστη αντωνυμία. ** Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου, του αριθμητικού και της αόριστης αντωνυμίας. *** Άσκηση για τη διάκριση του οριστικού ή αόριστου άρθρου, του αριθμητικού, της προσωπικής ή κτητικής ή αόριστης αντωνυμίας. *** Άσκηση για τη διάκριση εμπρόθετου άρθρου και δύο συνεχόμενων αντωνυμιών **
Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις (1η) * Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις (2η) * Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις (3η) * Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις (4η) ** Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις (5η) ** Να βρεις στο κείμενο τη διάθεση των ρημάτων (6η) *** Να βρεις στο κείμενο τη διάθεση των ρημάτων (7η) *** Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 1η * Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 2η ** Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα παρακάτω ρήματα.3η *** Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα ρήματα του κειμένου. ** Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα ρήματα του κειμένου. *** Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα.(1η) * Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα.(2η) * Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα.(3η) ** Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα.(4η) Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα ρήματα του κειμένου.(1η) ** Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα ρήματα του κειμένου.(2η) ** Να βρεις σε ποια τάξη ανήκουν τα ρήματα της β' συζυγίας.(1η) * Να βρεις σε ποια τάξη ανήκουν τα ρήματα της β' συζυγίας.(2η) * Να ταιριάξεις τους τύπους των ρημάτων στον κατάλληλο χρόνο (7 ασκήσεις) ** Να βρεις τους χρόνους των ρημάτων (2 ασκήσεις) ** Σχημάτισε τους χρόνους του ρήματος ντύνω στην ενεργητική και παθητική φωνή * Σχημάτισε τους χρόνους του ρήματος απαντώ στην ενεργητική και παθητική φωνή * Σχημάτισε στην ενεργητική φωνή στο α' ενικό πρόσωπο της οριστικής τους χρόνους των ρημάτων που ζητούνται. ** Σχημάτισε στην παθητική φωνή στο α' ενικό πρόσωπο της οριστικής τους χρόνους των ρημάτων που ζητούνται. ** Να βρεθεί η έγκλιση των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις * Να βρεθεί η έγκλιση και η σημασία της στα ρήματα των παρακάτω προτάσεων * Να βρεθεί η έγκλιση των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις * (σχ. βιβλ. Β Γ/σίου, 2η ενότητα) Να βρεθεί τι δηλώνει η έγκλιση των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις * (σχ. βιβλ. Β Γ/σίου, 2η ενότητα) Να βρεθεί η έγκλιση και η σημασία της στα ρήματα των παρακάτω προτάσεων * (σχ. βιβλ. Β Γ/σίου, 2η ενότητα)
Προσπάθησε να διακρίνεις τις προτάσεις Προσπάθησε να διακρίνεις πόσες προτάσεις υπάρχουν 1η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση της απάντησης) 2η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση της απάντησης) 3η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση της απάντησης) Βρες το είδος των προτάσεων ως προς τη σημασία τους (με δικαιολόγηση της απάντησης) 2η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα 3η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα 4η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα 5η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα 6η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα 7η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα 1η άσκηση για τις κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις 2η άσκηση για τις κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
Να βρεθούν οι σύνδεσμοι ή τα μόρια που εισάγουν δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις. Να βρεθούν οι ονοματικές προτάσεις Να βρείτε τις ειδικές, βουλητικές και ενδοιαστικές προτάσεις και να προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο Να βρείτε τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, το συντακτικό τους ρόλο και να προσδιορίσετε αν είναι ολικής ή μερικής άγνοιας Να αναγνωριστεί το είδος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.) Να βρεθεί το είδος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.) Να βρεις το είδος των δευτερευουσών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.) Να αναγνωριστεί το είδος και ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.) Να αναγνωριστεί το είδος και ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.) Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με μια από τις λέξεις: (ότι, πως, που, ό,τι, πώς, πού) Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με μια από τις λέξεις: (ότι, πως, που, ό,τι, πώς, πού) Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσεις το σύνδεσμο ή το μόριο που λείπει και να βρεις το είδος της δευτερεύουσας πρότασης Να βρεθεί το είδος των αναφορικών προτάσεων Να βρεθεί το είδος των αναφορικών προτάσεων Να βρεθεί το είδος των αναφορικών προτάσεων Να βρεθεί ως τι χρησιμοποιούνται οι αναφορικές ελεύθερες ονοματικές προτάσεις