ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Γλώσσα Γυμνασίου & Δημοτικού
το Βιβλίο του Μαθητή & το Τετράδιο Εργασιών

Με δυνατότητα επεξεργασίας των κειμένων και προσθήκης των απαντήσεων μέσα σε πλαίσια
 

a

a

c

ε

στ


Θεωρία για τη γραμματική (μορφολογία)

 1. Φθόγγοι, Φωνήεντα και Σύμφωνα, Γράμματα
 2. Τονισμός και τονικά σημάδια
 3. Πάθη φωνηέντων και συμφώνων
 4. Τα μέρη του λόγου ΝΕΟ
 5. Οριστικό και αόριστο άρθρο
 6. Ουσιαστικό και κλίση του ουσιαστικού
 7. Κλίση του ουσιαστικού
 8. Ορθογραφία ουσιαστικού και κλίση © Νίκος Κασσελούρης
 9. Αρχαιόκλιτα ονόματα στα Νέα Ελληνικά
 10. Επίθετο και κλίση του επίθετου
 11. Κλίση του επίθετου
 12. Επίθετο και παραθετικά
 13. Αντωνυμίες και κλίση των αντωνυμιών
 14. Μετοχή και κλίση της μετοχής
 15. Το επίρρημα και τα παραθετικά του || Το επίρρημα και τα παραθετικά του
 16. Παραθετικά επιθέτων, επιρρημάτων και μετοχών στα νέα ελληνικά © Κωνσταντίνα Σάιτ
 17. Οι προθέσεις
 18. Οι σύνδεσμοι
 19. Επιφωνήματα
 20. Τα αριθμητικά
 21. Τα μόρια
 22. Το ρήμα. Οι φωνές, οι συζυγίες, οι τάξεις. Θεωρία και παραδείγματα.
 23. Το ρήμα, οι φωνές, οι συζυγίες και οι τάξεις
 24. Οι διαθέσεις: η ενεργητική, η μέση, η παθητική και η ουδέτερη
 25. Το ρήμα, οι διαθέσεις
 26. Το ρήμα, οι εγκλίσεις
 27. Το ρήμα, το θέμα
 28. Οι χρόνοι και το θέμα του ρήματος
 29. Το ρήμα, η αύξηση
 30. Το ρήμα, οι χρόνοι, το ποιόν ενέργειας
 31. Το ποιόν ενέργειας των ρημάτων στα ν.ε., διαδραστικό βίντεο, © Κωνσταντίνα Σάιτ
 32. Το ρήμα, η κλίση
 33. Το ρήμα, η κλίση (όλοι οι εγκλιτικοί τύποι)
 34. Η κλίση του ρήματος στα νέα ελληνικά
 35. Τα ρήματα είμαι, έχω
 36. Το ρήμα, κατάλογος ανώμαλων ρημάτων
 37. Κυριολεξία και Μεταφορά
 38. Συνώνυμα, Αντώνυμα, Παρώνυμα, Ομώνυμα, Υπώνυμα © Κωνσταντίνα Σάιτ
 39. Η στίξη (τελεία, κόμμα, πάνω τελεία κλπ.)

eik

Κανόνες Ορθογραφίας

 1. Η ορθογραφία του ρήματος και των μετοχών
 2. Η ορθογραφία των καταλήξεων -μαι ή -με, -σαι ή -σε, -ται ή -τε
 3. Ορθογραφία της προστακτικής
 4. Ορθογραφία του επίθετου
 5. Ορθογραφία του ουσιαστικού
 6. Τελικό ν
 7. Η στίξη
 8. Οι λέξεις με όμοια γράμματα
 9. Η ορθογραφία των «που» «πως»

eik

Θεωρία για το συντακτικό (σύνταξη)

 1. Το υποκείμενο του ρήματος || Το υποκείμενο του ρήματος
 2. Το υποκείμενο, διαδραστικό βίντεο, © Κωνσταντίνα Σάιτ
 3. Το κατηγορούμενο || Το κατηγορούμενο
 4. Το κατηγορούμενο, διαδραστικό βίντεο, © Κωνσταντίνα Σάιτ
 5. Το αντικείμενο του ρήματος || Το αντικείμενο του ρήματος
 6. Το αντικείμενο, διαδραστικό βίντεο, © Κωνσταντίνα Σάιτ
 7. Πώς βρίσκουμε το ρήμα το υποκείμενο, το αντικείμενο και το κατηγορούμενο;
 8. Η γενική προσωπική και το απρόσωπο ρήμα || Η γενική προσωπική και το απρόσωπο ρήμα
 9. Πρόταση, Είδη προτάσεων
 10. Απλή, επαυξημένη, ελλειπτική και σύνθετη πρόταση. Τα είδη των προτάσεων με βάση τα συστατικά τους
 11. Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
 12. Σύνδεση των προτάσεων || Σύνδεση των προτάσεων
 13. Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις || Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις
 14. Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις || Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις
 15. Διάκριση ονοματικών και επιρρηματικών © Κωνσταντίνα Σάιτ
 16. Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις || Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις
 17. Συγκεντρωτικοί πίνακες με τα είδη σύνδεσης και τα είδη των δευτερευουσών προτάσεων
 18. Η σύνταξη της μετοχής στα ν.ε., διαδραστικό βιβλίο, © Κωνσταντίνα Σάιτ
 19. Ενεργητική και παθητική σύνταξη || Ενεργητική και παθητική σύνταξη
 20. Διαδραστικό βίντεο για την ενεργητική και παθητική σύνταξη © Κωνσταντίνα Σάιτ
 21. Προσδιορισμοί
 22. Πίνακας των προσδιορισμών στα Νέα Ελληνικά
 23. Παράθεση και Επεξήγηση || Παράθεση και Επεξήγηση
 24. Παράθεση ή επεξήγηση; ιδού η απορία! © Κωνσταντίνα Σάιτ
 25. Επιθετικός και κατηγορηματικός || Επιθετικός και κατηγορηματικός
 26. Το επίθετο ως επιθετικός ή κατηγορηματικός προσδιορισμός ή ως κατηγορούμενο, © Κωνσταντίνα Σάιτ
 27. Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί || Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί
 28. Οι προθέσεις ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί
 29. Επιρρηματικοί προσδιορισμοί
 30. Επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου
 31. Επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου
 32. Επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου
 33. Ο επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου, του χρόνου και του τρόπου
 34. Επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας
 35. Επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού
 36. Επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού
 37. Ο επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας, του ποσού και του σκοπού
 38. Επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος
 39. Επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς
 40. Επιρρηματικός προσδιορισμός της προϋπόθεσης
 41. Ο επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος, της αναφοράς και της προϋπόθεσης
 42. Επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης
 43. Επιρρηματικός προσδιορισμός της βεβαίωσης
 44. Επιρρηματικός προσδιορισμός της άρνησης
 45. Επιρρηματικός προσδιορισμός του δισταγμού και της πιθανότητας
 46. Ο επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης, της βεβαίωσης, της άρνησης, του δισταγμού και της πιθανότητας
 47. Επιρρηματικές σχέσεις, Συνοπτικός πίνακας επιρρηματικών σχέσεων
 48. Η επιρρηματική σημασία των πτώσεων
 49. Ευθύς και πλάγιος λόγος
 50. Ευθύς και πλάγιος λόγος στα νέα ελληνικά, διαδραστικό βίντεο © Κωνσταντίνα Σάιτ

eik

Σχηματισμός των λέξεων

 1. Ριζικές, παράγωγες και σύνθετες λέξεις
 2. Τα είδη των συνθέτων, διαδραστικό βίντεο, © Κωνσταντίνα Σάιτ
 3. Ο σχηματισμός των λέξεων με παραγωγή και σύνθεση, οικογένειες λέξεων, διαδραστικό βίντεο, © Κωνσταντίνα Σάιτ

eik

Ύφος

 1. Σχήματα Λόγου στα Νέα Ελληνικά

Παραγωγή κειμένου

 1. Εισαγωγή
 2. Παράγραφος
 3. Αφήγηση
 4. Επιχειρηματολογία
 5. Περίληψη
 6. Η περίληψη κειμένου στο πι και φι! © Κωνσταντίνα Σάιτ
 7. Περιγραφή
 8. Κειμενικά είδη © Νίκος Αστέριος

eik528 Ασκήσεις

Στις περισσότερες ασκήσεις θα βρείτε και αρχείο doc για να κατεβάσετε την άσκηση.   

   

    1. Βρες τι μέρος του λόγου είναι οι παρακάτω ομάδες λέξεων © Πολυτίμη Λάμπρου
 2. Μπορείς να βρεις τα άρθρα του κειμένου;
 3. Εντόπισε τα άρθρα του κειμένου
 4. Μπορείς να βρεις τα ουσιαστικά του κειμένου;
 5. Εντόπισε τα ουσιαστικά του κειμένου
 6. Μπορείς να βρεις τα επίθετα του κειμένου;
 7. Εντόπισε τα επίθετα του κειμένου
 8. Μπορείς να βρεις τις αντωνυμίες του κειμένου;
 9. Εντόπισε τις αντωνυμίες του κειμένου
 10. Μπορείς να βρεις τα ρήματα του κειμένου;
 11. Εντόπισε τα ρήματα του κειμένου
 12. Μπορείς να βρεις τις μετοχές του κειμένου;
 13. Εντόπισε τις μετοχές του κειμένου
 14. Μπορείς να βρεις τα επιρρήματα του κειμένου;
 15. Εντόπισε τα επιρρήματα του κειμένου
 16. Μπορείς να βρεις τις προθέσεις του κειμένου;
 17. Εντόπισε τις προθέσεις του κειμένου
 18. Βρες στο παρακάτω κείμενο τις 20 κοινές και τις 19 λόγιες προθέσεις
 19. Μπορείς να βρεις τους συνδέσμους του κειμένου;
 20. Εντόπισε τους συνδέσμους του κειμένου
 21. Εντόπισε τα επιφωνήματα του κειμένου
 22. Βρες στο παρακάτω κείμενο τα 28 επιφωνήματα


 1. 1η άσκηση για την Παραγωγή και τη Σύνθεση * (με δικαιολόγηση)
 2. 2η άσκηση για την Παραγωγή και τη Σύνθεση * (με δικαιολόγηση)
 3. 3η άσκηση για την Παραγωγή και τη Σύνθεση *
 4. 4η άσκηση για την Παραγωγή και τη Σύνθεση **
 5. Άσκηση στα είδη των συνθέτων *
 6. Άσκηση στα είδη των συνθέτων *
 7. Τα αχώριστα μόρια στα νέα ελληνικά - βρίσκω τις λέξεις © Κωνσταντίνα Σάιτ
 8. Τα αχώριστα μόρια στα νέα ελληνικά - κουίζ © Κωνσταντίνα Σάιτ
 9. Αναζητώντας το μέρος του λόγου του α' συνθετικού μιας σύνθετης λέξης, © Κωνσταντίνα Σάιτ, εφαρμογή e-me
 10. Αναζητώντας το μέρος του λόγου του β' συνθετικού μιας σύνθετης λέξης, © Κωνσταντίνα Σάιτ, εφαρμογή e-me
 11. Κατατάξτε τις λέξεις ανάλογα με το α΄ συνθετικό τους
 12. Κατατάξτε τις λέξεις ανάλογα με το α΄ συνθετικό τους
 13. Παραγωγή: να συνδυάσεις τα επιθήματα με τις λέξεις και να σχηματίσεις όσα περισσότερα παράγωγα ουσιαστικά μπορείς που να δηλώνουν όργανο ή σκεύος (φόρμα google) αρχείο
 14. Παραγωγή: να συνδυάσεις τα επιθήματα με τις λέξεις και να σχηματίσεις όσα περισσότερα παράγωγα ουσιαστικά μπορείς που να δηλώνουν όργανο ή σκεύος (φόρμα google) αρχείο
 15. Σύνθεση: να συνδυάσεις τα αχώριστα μόρια με τις λέξεις (φόρμα google) αρχείο
 16. Συμπληρώστε την παρακάτω ακροστιχίδα με σύνθετες λέξεις
 17. Άσκηση για τα είδη των συνθέτων στα νέα ελληνικά © Κωνσταντίνα Σάιτ
 18. Παράγωγες λέξεις στα νέα ελληνικά από αρχαία ρήματα © Πολυτίμη Λάμπρου
 19. Ποια η σημασία των αρχαίων ρημάτων στα Νέα Ελληνικά; (σε δύο μέρη) © Πολυτίμη Λάμπρου

 

Για την ορθογραφία του ρήματος Στις ασκήσεις θα βρείτε και αρχείο doc για να το κατεβάσετε.

 1. Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (1η) *
 2. Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (2η) **
 3. Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (3η) **
 4. Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (4η) **
 5. Ορθογραφία των ρημάτων σε -ιζω (5η) ***
 6. Έκανα λάθος στην ορθογραφία των ρημάτων σε -ίζω. Βοήθησέ με να τα διορθώσω! **
 7. Ορθογραφία των ρημάτων σε εύω-έβω, αύω-άβω (1η) *
 8. Ορθογραφία των ρημάτων σε εύω-έβω, αύω-άβω (2η) **
 9. Ορθογραφία των ρημάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω (1η) *
 10. Ορθογραφία των ρημάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω (2η) **
 11. Ορθογραφία των ρημάτων σε -αίνω/-ένω, -έρνω/-αίρνω, -ιάζω/-ειάζω/-οιάζω (3η) ***
 12. Ορθογραφία ρημάτων σε: -izo, -evo, -avo, -eno, -erno, -iazo (συγκεντρωτική των παραπάνω κατηγοριών) ***
 13. Ορθογραφία των ρημάτων σε -ίνω, -ήνω, -ύνω, -είνω (1η) *
 14. Ορθογραφία των ρημάτων σε -ίνω, -ήνω, -ύνω, -είνω (2η) **
 15. Ορθογραφία των ρημάτων σε -ίνω, -ήνω, -ύνω, -είνω (3η) ***
 16. 1η άσκηση στην ορθογραφία της προστακτικής στα ν.ε. *
 17. Άσκηση στην ορθογραφία της υποτακτικής και της προστακτικής στα ν.ε. (με βοήθεια) **
 18. 2η άσκηση στην ορθογραφία της προστακτικής στα ν.ε. (χωρίς βοήθεια) ***
 19. Στον παρακάτω διάλογο, οι δυο φίλοι, ο σερβιτόρος και ο πελάτης έκαναν αρκετά λάθη στην προστακτική μερικών σύνθετων ρημάτων. Μπορείτε να τα βρείτε και να τα διορθώσετε;
 20. 1η άσκηση στον σχηματισμό της προστακτικής αόριστου των σύνθετων ρημάτων *
 21. 2η άσκηση στον σχηματισμό της προστακτικής ενεστώτα και αόριστου των σύνθετων ρημάτων **
 22. Ποια κατάληξη να βάλω, -μαι ή -με, -ται ή -τε * Με οδηγίες και δικαιολόγηση
 23. Ποια κατάληξη να βάλω, -μαι ή -με, -ται ή -τε * Με οδηγίες και δικαιολόγηση
 24. Ποια κατάληξη να βάλω, -μαι ή -με, -ται ή -τε ** Με οδηγίες
 25. Ποια κατάληξη να βάλω, -σε (-ξε, -ψε) ή –σαι * Με οδηγίες και δικαιολόγηση
 26. Ποια κατάληξη να βάλω, -σε (-ξε, -ψε) ή –σαι * Με οδηγίες και δικαιολόγηση
 27. Ποια κατάληξη να βάλω, -σε ή –σαι ** Με οδηγίες
 28. Ποια κατάληξη να βάλω, -μαι ή -με, -σαι ή –σε, -ται ή –τε ***
 29. Άσκηση σχετικά με τον διαχωρισμό της κατάληξης των ρημάτων «ε» ή «αι» © Πολυτίμη Λάμπρου
 30. Εντόπισε στις παρακάτω προτάσεις γραπτού λόγου αν χρησιμοποιείται σωστά ή λάθος το τελικό ν 1η * Με δικαιολόγηση
 31. Εντόπισε στις παρακάτω προτάσεις γραπτού λόγου αν χρησιμοποιείται σωστά ή λάθος το τελικό ν 2η * Με δικαιολόγηση
 32. Άσκηση για το τελικό ν **
 33. Άσκηση για το τελικό ν **
 34. Άσκηση για το τελικό ν **
 35. Άσκηση για το τελικό ν **
 36. Άσκηση για το τελικό -ν στο άρθρο και την αντωνυμία τη(ν) * ΝΕΑ
 37. Άσκηση για το τελικό -ν στα δε(ν) / μη(ν)ΝΕΑ

 

Για την ορθογραφία των μετοχών Στις ασκήσεις θα βρείτε και αρχείο doc για να το κατεβάσετε.

 

Για την ορθογραφία του ουσιαστικού Στις ασκήσεις θα βρείτε και αρχείο doc για να το κατεβάσετε.

    Αρσενικά


    Θηλυκά


    Ουδέτερα 1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με αόριστο ή οριστικό ή εμπρόθετο άρθρο
 2. Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και προσωπικής αντωνυμίας
 3. Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και κτητικής αντωνυμίας
 4. Άσκηση για τη διάκριση άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας
 5. Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας.
 6. 2 Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας.
 7. Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου από το αριθμητικό.
 8. Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου από την αόριστη αντωνυμία.
 9. Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου, του αριθμητικού και της αόριστης αντωνυμίας.
 10. Άσκηση για τη διάκριση του οριστικού ή αόριστου άρθρου, του αριθμητικού, της προσωπικής ή κτητικής ή αόριστης αντωνυμίας.
 11. Άσκηση για τη διάκριση εμπρόθετου άρθρου και εμπρόθετης αντωνυμίας
 12. Μπορείς να βρεις τα άρθρα του κειμένου;
 13. Εντόπισε τα άρθρα του κειμένου 1. Κατάταξε τα ουσιαστικά στο σωστό γένος
 2. Κατάταξε τα ουσιαστικά στο σωστό γένος
 3. Βρες τα ουσιαστικά στο κείμενο, κατάταξέ τα ανάλογα με το γένος, τον αριθμό, βρες την πτώση τους
 4. Βρες τα ουσιαστικά στο κείμενο [Eίμαστε ό,τι τρώμε], κατάταξέ τα ανάλογα με το γένος, τον αριθμό, βρες την πτώση τους
 5. Βρες τα ουσιαστικά στο κείμενο [Παρατηρώντας τα γλυκά…], κατάταξέ τα ανάλογα με το γένος, τον αριθμό, βρες την πτώση τους
 6. Βρες τα ουσιαστικά στο κείμενο [Η μεσογειακή διατροφή], κατάταξέ τα ανάλογα με το γένος, τον αριθμό, βρες την πτώση τους
 7. 1η άσκηση για τα δικατάληκτα και τρικατάληκτα ουσιαστικά
 8. 2η άσκηση για τα δικατάληκτα και τρικατάληκτα ουσιαστικά
 9. 1η άσκηση για τα ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα ουσιαστικά
 10. 2η άσκηση για τα ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα ουσιαστικά
 11. 1η άσκηση για την κλίση των ουσιαστικών
 12. 2η άσκηση για την κλίση των ουσιαστικών
 13. Συμπλήρωσε τα ουσιαστικά με τη σωστή κατάληξη
 14. 1η άσκηση στα αρχαιόκλιτα ονόματα της νέας ελληνικής φόρμα google κατέβασε την άκσηση
 15. 2η άσκηση στα αρχαιόκλιτα ονόματα της νέας ελληνικής φόρμα google κατέβασε την άκσησηΓια την κλίση των επιθέτων

 1. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τις πτώσεις των επιθέτων σε -ος, -η, -ο / -ύς, -ιά, -ύ / -άς, -ού, -άδικο / -έ (1η) *
 2. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τις πτώσεις των επιθέτων σε -ος, -η, -ο / -ύς, -ιά, -ύ / -άς, -ού, -άδικο / -ής, -ιά, -ί (2η) *
 3. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με τις πτώσεις των επιθέτων σε -ής, -ού, -ήδικο / -ών, -ουσα, -όν / -ος, -ιά, -ό / -ος, -η, -ο (3η) *
 4. Να κλιθεί το επίθετο αγενής, ής, ές *
 5. Να κλιθούν τα επίθετα της φράσης: ο ακριβός και ακριβής υπολογιστής **
 6. Να κλιθούν τα επίθετα της φράσης: το ακριβό και ακριβές ρολόι **
 7. Να γραφτούν οι καταλήξεις των επιθέτων στον τύπο που ζητείται ** (-ης, -ης, -ες / -ων, -ουσα, -ον)
 8. Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις των επιθέτων -σε ων/ονας, -ων, -ον και των επιθέτων σε -ων, -ουσα, -ον
 9. Στις παρακάτω φράσεις να γραφτούν οι τύποι των επιθέτων ώστε να συμφωνούν με τη λέξη που συνοδεύουν ** (-ης, -ης, -ες / -ων, -ουσα, -ον)
 10. 1η άσκηση για την κλίση των επιθέτων ** (-ος, -η, ο / -ος, -α, -ο / -ύς -ή, ύ / -ύς, εία, ύ / -ης, -ης -ες / -άς, ού, -άδικο / -ων, -ουσα, -ον / -έ)
 11. 2η άσκηση για την κλίση των επιθέτων ** (-ων, -ουσα, -ον, / -ής -ής -ές / πολύ, πολλή, πολύ)
 12. Να μεταφέρετε τα επίθετα στον άλλον αριθμό από αυτόν που είναι ** (σχ. βιβλ. Α Γυμν.)
 13. Να μεταφέρετε τα επίθετα στον άλλον αριθμό από αυτόν που είναι (2η) **
 14. Κλίνε το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ με τη βοήθεια των ουσιαστικών *
 15. Διάλεξε το σωστό "πολύ, πολλή, πολλοί" *
 16. Συμπλήρωσε με το σωστό «πολύ, πολλή, πολλοί» **
 17. Άσκηση για το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ ***
 18. Άσκηση στα δικατάληκτα επίθετα σε -ής, -ής, -ές (Ε' Δημ.)
 19. 1η άσκηση στα δικατάληκτα επίθετα σε -ης, -ης, -ες
 20. 2η άσκηση στα δικατάληκτα επίθετα σε -ης, -ης, -ες. Τα δικατάληκτα της κουζίνας.
 21. 3η άσκηση στα δικατάληκτα επίθετα σε -ης, -ης, -ες
 22. 1η Άσκηση στα επίθετα σε -ης, -ης, -ες, στο επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ
 23. 2η Άσκηση στα επίθετα σε -ης, -ης, -ες, στο επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ
 24. 3η Άσκηση στα επίθετα σε -ης, -ης, -ες, στο επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ
 25. 4η Άσκηση στα επίθετα σε -ης, -ης, -ες, στο επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ
 26. 1η άσκηση για τη διάκριση ουσιαστικού από το επίθετο **
 27. 2η άσκηση για τη διάκριση ουσιαστικού από το επίθετο **
 28. Άσκηση στα αρχαιόκλιτα επίθετα σε –θείς, -θείσα, -θεν *
 29. Να βρεις τα σύνθετα επίθετα στο κείμενο και να διακρίνεις από ποιες λέξεις έχουν προέλθει

Για τα Παραθετικά 1. Εντόπισε στο κείμενο τα επιρρήματα (σε 4 μέρη) κατέβασε την άκσηση
 2. Εντόπισε τα επιρρήματα φόρμα google κατέβασε την άκσηση
 3. Μπορείς να βρεις τα επιρρήματα του κειμένου;
 4. Εντόπισε τα επιρρήματα του κειμένου
 5. Τι δηλώνουν τα επιρρήματα φόρμα google κατέβασε την άκσηση
 6. Άσκηση για τη διάκριση μεταξύ επιθέτου και επιρρήματος
 7. Άσκηση για τη διάκριση της αναφορικής αντωνυμίας «που» και του ερωτηματικού επιρρήματος «πού»
 8. Άσκηση για τη διάκριση του ειδικού συνδέσμου «πως» και του ερωτηματικού επιρρήματος «πώς»
 9. Άσκηση για τη διάκριση του «που», «πού» και του «πως», «πώς»
 10. 1η άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως
 11. 2η άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως
 12. 3η άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως © Χάρης Κωνσταντινίδης
 13. 4η άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως φόρμα google
 14. 5η άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως φόρμα google © μαθητής Νίκος Δεμερτζόγλου
 15. 6η άσκηση για τα επιρρήματα σε -α και σε -ως φόρμα google © μαθήτρια Ελισάβετ Κουμαρέλη
 16. Ακριβώς ή ακριβά; άσκηση στα επιρρήματα
 17. Απλώς ή απλά; άσκηση στα επιρρήματα
 18. Αμέσως ή άμεσα; άσκηση στα επιρρήματα
 19. Εκτάκτως ή έκτακτα; άσκηση στα επιρρήματα
 20. Αδιακρίτως ή αδιάκριτα; άσκηση στα επιρρήματα
 21. Ευχαρίστως ή ευχάριστα; άσκηση στα επιρρήματα
 22. Ιδιαιτέρως ή ιδιαίτερα; άσκηση στα επιρρήματα
 23. Αδίκως ή άδικα; άσκηση στα επιρρήματα
 24. Άσκηση στον επιρρηματικό προσδιορισμό της αιτίας
 25. Άσκηση στον επιρρηματικό προσδιορισμό του ποσού
 26. Άσκηση στον επιρρηματικό προσδιορισμό του τόπου
 27. Άσκηση στον επιρρηματικό προσδιορισμό του τρόπου
 28. Άσκηση στον επιρρηματικό προσδιορισμό του χρόνου
 29. Άσκηση στον επιρρηματικό προσδιορισμό του σκοπού 1. Εντόπισε τις αντωνυμίες στις παρακάτω προτάσεις φόρμα google κατέβασε την άκσηση
 2. Άσκηση για τη διάκριση της προσωπικής αντωνυμίας, πρόθεσης και άρθρου φόρμα google κατέβασε την άκσηση
 3. Άσκηση για τη διάκριση της αναφορικής αντωνυμίας «που» και του ερωτηματικού επιρρήματος «πού»
 4. Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και προσωπικής αντωνυμίας. *
 5. Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και κτητικής αντωνυμίας. *
 6. Άσκηση για τη διάκριση άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. **
 7. 1η Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. ***
 8. 2η Άσκηση για τη διάκριση οριστικού και αόριστου άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. ***
 9. Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου από την αόριστη αντωνυμία. **
 10. Άσκηση για τη διάκριση του αόριστου άρθρου, του αριθμητικού και της αόριστης αντωνυμίας. ***
 11. Άσκηση για τη διάκριση του οριστικού ή αόριστου άρθρου, του αριθμητικού, της προσωπικής ή κτητικής ή αόριστης αντωνυμίας. ***
 12. Άσκηση για τη διάκριση εμπρόθετου άρθρου και εμπρόθετης αντωνυμίας **
 13. Γένος, αριθμός και πτώση της αναφορικής αντωνυμίας ο οποίος © Κωνσταντίνα Σάιτ
 14. Tο που και οι προθετικές φράσεις © Κωνσταντίνα Σάιτ
 15. Βρες τις αντωνυμίες του κειμένου «Δρόμο παίρνω… δρόμο αφήνω!» και στη συνέχεια βρες το είδος τους
 16. Μπορείς να βρεις τις αντωνυμίες του κειμένου;
 17. Εντόπισε τις αντωνυμίες του κειμένου 1. Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις 1η *
 2. Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις 2η *
 3. Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις 3η *
 4. Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις 4η **
 5. Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων στις προτάσεις 5η **
 6. Να βρεις στο κείμενο τη διάθεση των ρημάτων 6η ***
 7. Να βρεις στο κείμενο τη διάθεση των ρημάτων 7η ***
 8. Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων 8η ***
 9. Να βρεις τη διάθεση των ρημάτων 9η ***
 10. Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 1η *
 11. Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 2η **
 12. Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 3η ***
 13. Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα ρήματα του κειμένου. 1η **
 14. Να βρεις σε ποια φωνή ανήκουν τα ρήματα του κειμένου. 2η ***
 15. Εντόπισε στο κείμενο ρήματα που έχουν μόνο ενεργητική ή μόνο παθητική φωνή και στη συνέχεια να τα κατατάξεις στην ανάλογη στήλη **
 16. Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 1η *
 17. Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 2η *
 18. Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 3η **
 19. Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα. 4η
 20. Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα ρήματα του κειμένου. 1η **
 21. Να βρεις σε ποια συζυγία ανήκουν τα ρήματα του κειμένου. 2η **
 22. Να βρεις σε ποια τάξη ανήκουν τα ρήματα της β' συζυγίας. 1η *
 23. Να βρεις σε ποια τάξη ανήκουν τα ρήματα της β' συζυγίας. 2η *
 24. Να βρεις στο κείμενο μόνο τα ρήματα της β' συζυγίας και στη συνέχεια να τα κατατάξεις σε τάξεις
 25. Βρες τη φωνή, τη συζυγία και την τάξη των παρακάτω ρημάτων 1η
 26. Βρες τη φωνή, τη συζυγία και την τάξη των παρακάτω ρημάτων 2η
 27. Να βρεις σε ποια χρονική βαθμίδα ανήκουν τα παρακάτω ρήματα 1η
 28. Να βρεις σε ποια χρονική βαθμίδα ανήκουν τα παρακάτω ρήματα 2η
 29. Να βρεις τους χρόνους των ρημάτων 1η **
 30. Να βρεις τους χρόνους των ρημάτων 2η **
 31. Να βρεις τους χρόνους των ρημάτων 3η **
 32. Να βρεις τους χρόνους των ρημάτων 4η **
 33. Σχημάτισε τους χρόνους του ρήματος ντύνω στην ενεργητική και παθητική φωνή *
 34. Σχημάτισε τους χρόνους του ρήματος απαντώ στην ενεργητική και παθητική φωνή *
 35. Εντάξτε τα ρήματα στην κατάλληλη στήλη του πίνακα και μεταφέρετέ τα στους άλλους δύο παρελθοντικούς χρόνους
 36. Σχημάτισε στην ενεργητική φωνή στο α' ενικό πρόσωπο της οριστικής τους χρόνους των ρημάτων που ζητούνται. **
 37. Σχημάτισε στην παθητική φωνή στο α' ενικό πρόσωπο της οριστικής τους χρόνους των ρημάτων που ζητούνται. **
 38. Να βρεθεί η έγκλιση των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις *
 39. Να βρεθεί η έγκλιση και η σημασία της στα ρήματα των παρακάτω προτάσεων *
 40. Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις των ρημάτων προσποιούμαι, αγαπιέμαι, πλένομαι στον παρατατικό της παθητικής φωνής
 41. Να βρεθεί η έγκλιση των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις * (σχ. βιβλ. Β Γ/σίου, 2η ενότητα)
 42. Να βρεθεί τι δηλώνει η έγκλιση των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις * (σχ. βιβλ. Β Γ/σίου, 2η ενότητα)
 43. Να βρεθεί η έγκλιση και η σημασία της στα ρήματα των παρακάτω προτάσεων * (σχ. βιβλ. Β Γ/σίου, 2η ενότητα)
 44. Να βρεθεί η έγκλιση των ρημάτων © Κωνσταντίνα Σάιτ, εφαρμογή e-me
 45. Να βρεθεί η έγκλιση και η σημασία της © Κωνσταντίνα Σάιτ, εφαρμογή e-me
 46. Το ποιόν ενέργειας των ρημάτων, © Κωνσταντίνα Σάιτ, εφαρμογή e-me
 47. Βρες τα ρήματα του κειμένου 2 «Iστορία μιας φώκιας» και στη συνέχεια εντόπισε τον χρόνο τους
 48. Βρες τα ρήματα του κειμένου 7 και στη συνέχεια εντόπισε τον χρόνο τους
 49. Δωμάτιο απόδρασης. Βρες μέσα σε 30 λεπτά όλα τα στοιχεία για το ρήμα © Κωνσταντίνα Σάιτ 1. 1η Άσκηση για τη μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική *
 2. 2η Άσκηση για τη μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική *
 3. 3η Άσκηση για τη μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική *
 4. 4η Άσκηση για τη μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική **
 5. 1η Άσκηση για τη μετατροπή της παθητικής σύνταξης σε ενεργητική *
 6. 2η Άσκηση για τη μετατροπή της παθητικής σύνταξης σε ενεργητική *
 7. 3η Άσκηση για τη μετατροπή της παθητικής σύνταξης σε ενεργητική *
 8. 4η Άσκηση για τη μετατροπή της παθητικής σύνταξης σε ενεργητική **
 9. 1η Άσκηση για τη μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το αντίστροφο *
 10. 2η Άσκηση για τη μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το αντίστροφο *
 11. Σε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις έχουμε ποιητικό αίτιο και σε ποιες προσδιορισμό; (1η) *
 12. Σε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις έχουμε ποιητικό αίτιο και σε ποιες προσδιορισμό; (2η) *


Για τους ετερόπτωτους προσδιορισμούς


Για τους ομοιόπτωτους προσδιορισμούς 1. Προσπάθησε να διακρίνεις τις προτάσεις (με δικαιολόγηση)
 2. Προσπάθησε να διακρίνεις πόσες προτάσεις υπάρχουν (με δικαιολόγηση)
 3. Προσπάθησε να διακρίνεις πόσες προτάσεις υπάρχουν (με δικαιολόγηση)
 4. Τα είδη των προτάσεων ως προς τη δομή τους στα νέα ελληνικά – κουίζ © Κωνσταντίνα Σάιτ  NEA 
 5. 1η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση)
 6. 2η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση)
 7. 3η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση)
 8. 4η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση)
 9. 5η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση) © Παγούδη Ράνια
 10. 6η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση) © Παγούδη Ράνια
 11. 7η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση) © Λίνα Γκούσιου ΝΕΑ
 12. 8η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους (δομή) (με δικαιολόγηση) © Λίνα Γκούσιου ΝΕΑ
 13. 1η άσκηση για τις προτάσεις ως προς το περιεχόμενό τους (σημασία) (με δικαιολόγηση) © Παγούδη Ράνια
 14. 2η άσκηση για τις προτάσεις ως προς το περιεχόμενό τους (σημασία) (με δικαιολόγηση)
 15. άσκηση για τις προτάσεις ως προς το περιεχόμενo και ως προς την ποιότητα © Λίνα Γκούσιου ΝΕΑ
 16. Βρες και διάγραψε τους προσδιορισμούς στις επαυξημένες προτάσεις, ώστε να γίνουν απλές
 17. Βρες και διάγραψε τους προσδιορισμούς στις επαυξημένες προτάσεις, ώστε να γίνουν απλές  ΝΕΑ
 18. Μετάτρεψε την επαυξημένη πρόταση σε απλή  ΝΕΑ
 19. 1η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα
 20. 2η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα
 21. 3η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα
 22. 4η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα
 23. 5η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα
 24. 6η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα
 25. 7η άσκηση για τις προτάσεις ως προς τη δομή, τη σημασία και την ποιότητα
 26. 1η άσκηση για τις κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
 27. 2η άσκηση για τις κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
 28. Βρες τα ρήματα, εντόπισε τις προτάσεις του κειμένου και βρες ποιες είναι οι κύριες και ποιες οι δευτερεύουσες (σε τρία μέρη) 1. Τηλεπαιχνίδι-ονοματικές προτάσεις © Νίκος Αστέριος
 2. Να βρεθούν οι σύνδεσμοι ή τα μόρια που εισάγουν δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις.
 3. Να βρεθούν οι ονοματικές προτάσεις
 4. Να βρείτε τις ειδικές, βουλητικές και ενδοιαστικές πρ. και να προσδιορίσετε τον συντακτικό τους ρόλο 1η
 5. Να βρείτε τις ειδικές, βουλητικές και ενδοιαστικές πρ. και να προσδιορίσετε τον συντακτικό τους ρόλο 2η
 6. Να βρείτε τις ειδικές, βουλητικές και ενδοιαστικές πρ. και να προσδιορίσετε τον συντακτικό τους ρόλο 3η
 7. Να βρείτε τις ειδικές, βουλητικές και ενδοιαστικές πρ. και να προσδιορίσετε τον συντακτικό τους ρόλο 4η, φόρμα google, με δικαιολόγηση
 8. Πρόσθεσε τον σύνδεσμο, βρες το είδος της ονοματικής πρότασης και ως τι χρησιμοποιείται
 9. 1η Πρόσθεσε τον κατάλληλο σύνδεσμο, μετάτρεψε το ουσιαστικό με έντονα γράμματα στο ανάλογο ρήμα και δημιούργησε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων που ζητούνται.
 10. 2η Πρόσθεσε τον κατάλληλο σύνδεσμο, μετάτρεψε το ουσιαστικό με έντονα γράμματα στο ανάλογο ρήμα και δημιούργησε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων που ζητούνται.
 11. Να βρείτε τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, τον συντακτικό τους ρόλο και να προσδιορίσετε αν είναι ολικής ή μερικής άγνοιας
 12. Να βρεις ως τι χρησιμοποιούνται οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις και το είδος της άγνοιας Με δικαιολόγηση
 13. Να αναγνωριστεί το είδος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.)
 14. Να βρεθεί το είδος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.)
 15. Να βρεις το είδος των δευτερευουσών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.)
 16. Να αναγνωριστεί το είδος και ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.)
 17. Να αναγνωριστεί το είδος και ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.)
 18. Να αναγνωριστεί το είδος και ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.)
 19. Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με μια από τις λέξεις: (ότι, πως, που, ό,τι, πώς, πού)
 20. Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με μια από τις λέξεις: (ότι, πως, που, ό,τι, πώς, πού)
 21. Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσεις το σύνδεσμο ή το μόριο που λείπει και να βρεις το είδος της δευτερεύουσας πρότασης
 22. Να βρεθεί το είδος των αναφορικών προτάσεων
 23. Να βρεθεί το είδος των αναφορικών προτάσεων
 24. Να βρεθεί το είδος των αναφορικών προτάσεων
 25. Να βρεθεί ως τι χρησιμοποιούνται οι αναφορικές ελεύθερες ονοματικές προτάσεις
 26. Κουίζ για τις αναφορικές προτάσεις στα νέα ελληνικά © Κωνσταντίνα Σάιτ 1. Τηλεπαιχνίδι-επιρρηματικές προτάσεις © Νίκος Αστέριος
 2. Να βρεθούν οι τελικές, οι αιτιολογικές και οι αποτελεσματικές προτάσεις
 3. Να βρεθούν οι τελικές, οι αιτιολογικές και οι αποτελεσματικές προτάσεις
 4. Να βρεθούν οι τελικές, οι αιτιολογικές και οι αποτελεσματικές προτάσεις
 5. Να βρεθούν οι τελικές, οι αιτιολογικές και οι αποτελεσματικές προτάσεις
 6. Να βρεθούν οι υποθετικές, οι εναντιωματικές, οι παραχωρητικές και οι χρονικές προτάσεις
 7. Να βρεθούν οι υποθετικές, οι εναντιωματικές, οι παραχωρητικές και οι χρονικές προτάσεις
 8. Να βρεθούν οι υποθετικές, οι εναντιωματικές, οι παραχωρητικές και οι χρονικές προτάσεις
 9. Να βρεθούν οι υποθετικές, οι εναντιωματικές, οι παραχωρητικές και οι χρονικές προτάσεις
 10. Άσκηση για τις αποτελεσματικές - εναντιωματικές © Κωνσταντίνα Σάιτ
 11. Χρονική ή υποθετική; © Κωνσταντίνα Σάιτ
 12. Άσκηση για τις αποτελεσματικές, συμπερασματικές, εναντιωματικές, παραχωρητικές © Κωνσταντίνα Σάιτ
 13. Άσκηση για τις χρονικές προτάσεις © Κωνσταντίνα Σάιτ
 14. Να βρεθεί σε ποιο είδος ανήκουν οι επιρρηματικές προτάσεις
 15. Να βρεθεί σε ποιο είδος ανήκουν οι επιρρηματικές προτάσεις
 16. Να βρεθεί σε ποιο είδος ανήκουν οι επιρρηματικές προτάσεις
 17. Να βρεθεί σε ποιο είδος ανήκουν οι επιρρηματικές προτάσεις
 18. Πρόσθεσε τον κατάλληλο σύνδεσμο για να σχηματιστεί η ανάλογη επιρρηματική πρόταση
 19. Σχημάτισε δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις με τα ρήματα έρχομαι και τρώω
 20. Σχημάτισε δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις με τις ρηματικές φράσεις πάω εκδρομή και κάνει καλό καιρό
 21. Σχημάτισε δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις με τις ρηματικές φράσεις βλέπω τηλεόραση και γράφω την άσκηση
 22. Να βρεις τα είδη των υποθετικών λόγων 1. 1η άσκηση για το κόμμα (με δικαιολόγηση της απάντησης)
 2. 2η άσκηση για το κόμμα (με δικαιολόγηση της απάντησης)
 3. 3η άσκηση για το κόμμα
 4. 4η άσκηση για το κόμμα
 5. 5η άσκηση για το κόμμα
 6. 6η άσκηση για το κόμμα
 7. 1η άσκηση για τα εισαγωγικά (με δικαιολόγηση της απάντησης)
 8. 2η άσκηση για τα εισαγωγικά
 9. 1η άσκηση για την πάνω τελεία (με δικαιολόγηση της απάντησης)
 10. 2η άσκηση για την πάνω τελεία
 11. 3η άσκηση για την πάνω τελεία
 12. 4η άσκηση για την πάνω τελεία
 13. 1η άσκηση για την άνω και κάτω ή διπλή τελεία (με δικαιολόγηση της απάντησης)
 14. 2η άσκηση για την άνω και κάτω ή διπλή τελεία
 15. 1η άσκηση για την τελεία (με δικαιολόγηση της απάντησης)
 16. 2η άσκηση για την τελεία (με δικαιολόγηση της απάντησης)
 17. 3η άσκηση για την τελεία
 18. 1η άσκηση στα σημεία στίξης: κόμμα, εισαγωγικά, πάνω τελεία, διπλή τελεία, τελεία (με δικαιολόγηση)
 19. 2η άσκηση στα σημεία στίξης: κόμμα, εισαγωγικά, πάνω τελεία, διπλή τελεία, τελεία
 20. 3η Άσκηση στα σημεία στίξης: τελεία, κόμμα, ερωτηματικό, θαυμαστικό.
 21. Εντόπισε στο κείμενο τα 44 σημεία στίξης (κόμμα, τελεία, πάνω τελεία, παρένθεση, παύλα) (Α' Γυμν. 10η εν.) 1. Συνώνυμα, Αντώνυμα, Παρώνυμα, Ομώνυμα, Υπώνυμα, © Κωνσταντίνα Σάιτ
 2. Υπώνυμα, © Κωνσταντίνα Σάιτ
 3. Άσκηση στα παρώνυμα, © Κωνσταντίνα Σάιτ