Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις στα Νέα Ελληνικά

αρχική Νέα Ελληνική Γλώσσα  -  δ. ονοματικές προτάσεις αναφορικές προτάσεις

 

Γενικά για τις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις

Οι τελικές προτάσεις

Οι αιτιολογικές προτάσεις

Οι αποτελεσματικές προτάσεις

Οι υποθετικές προτάσεις

Οι εναντιωματικές προτάσεις

Οι παραχωρητικές προτάσεις

Οι χρονικές προτάσεις

Συγκεντρωτικός πίνακας

Οι σύνδεσμοι

 

Ασκήσεις