Να συμπληρωθούν οι παρακάτω προτάσεις με την υποτακτική ενεστώτα του ρ. εἰμί. doc

1. Δέδοικα μὴ ὅσιον (γ' ενικό)
2. οὐδὲν γὰρ δεινὸν πείσῃ, ἐὰν τῷ ὄντι (β' ενικό) καλὸς κἀγαθός ...
3. Ὅπου ἄν , (α' ενικό) πειράσομαι βοηθῆσαι ὑμῖν.
4. Διαμένει οὖν ἡ τούτων φιλία ἕως ἂν ἀγαθοὶ , (γ' πληθ.) ἡ δ’ ἀρετὴ μόνιμον.
5. ῥητέον οὖν ὅτι πᾶσα ἀρετή, οὗ ἂν (γ' ενικό) ἀρετή,
6. Ὡς ἂν σκοποὶ νῦν (β' πληθ.) τῶν εἰρημένων.
7. Μήτε ἢν μετὰ τοῦ θείου γένωμαι μήτε ἢν μηδὲν ἔτι (α' ενικό)
8. Τοιούτους ἡμᾶς γενέσθαι βούλεται, ἵν´ (α' πληθ.) μακάριοι.
9. ἐὰν δ’ ἐνθάδε μέγιστος , (β' ενικό) καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι...
10. ἵνα μηκέτι (α' πληθ.) νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι...