ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ενεργητική, μέση και παθητική των βαρύτονων φωνηεντόληκτων ρημάτων


 

Βίντεο για τον σχηματισμό της υποτακτικής ενεργητικής και μέσης φωνής

Διαδραστικό βίντεο με ερωτήσεις κατανόησης για τον σχηματισμό της υποτακτικής ενεργητικής και μέσης φωνής © Κωνσταντίνα Σάιτ

Βίντεο για τον σχηματισμό της ευκτικής ενεργητικής και μέσης φωνής

Διαδραστικό βίντεο με ερωτήσεις κατανόησης για τον σχηματισμό της ευκτικής ενεργητικής και μέσης φωνής © Κωνσταντίνα Σάιτ

Βίντεο για τον σχηματισμό της προστακτικής ενεργητικής και μέσης φωνής

Διαδραστικό βίντεο με ερωτήσεις κατανόησης για τον σχηματισμό της προστακτικής ενεργητικής και μέσης φωνής © Κωνσταντίνα Σάιτ

 

Βίντεο για τον σχηματισμό του απαρέμφατου ενεργητικής και μέσης φωνής

Βίντεο για τον σχηματισμό της μετοχής ενεργητικής και μέσης φωνής

 

Ενεργητική φωνή

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενεργητική φωνή
[κατεβάστε την ενεργητική φωνή κατά χρόνο word pdf ή κατά έγκλιση pdf (ευγενική προσφορά του Γερ. Λογιωτατόπουλου)]
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική  
Ενεστώτας λύ-ω
λύ-εις
λύ-ει
λύ-ομεν
λύ-ετε
λύ-ουσιν
λύ-ω
λύ-ῃς
λύ-
λύ-ωμεν
λύ-ητε
λύ-ωσιν
λύ-οιμι
λύ-οις
λύ-οι
λύ-οιμεν
λύ-οιτε
λύ-οιεν
 
λῦ-ε
λυ-έτω
 
λύ-ετε
λυ-όντων ή λυ-έτωσαν
Απαρέμφατο
λύ-ειν
Μετοχή
λύ-ων
λύ-ουσα
λῦ-ον
Παρατατικός ἔλυ-ον
ἔλυ-ες
ἔλυ-ε
ἐλύ-ομεν
ἐλύ-ετε
ἔλυ-ον
 

 
 
 

Μέλλοντας λύσ-ω
λύσ-εις
λύσ-ει
λύσ-ομεν
λύσ-ετε
λύσ-ουσιν
  λύσ-οιμι
λύσ-οις
λύσ-οι
λύσ-οιμεν
λύσ-οιτε
λύσ-οιεν
  Απαρέμφατο
λύσ-ειν
Μετοχή
λύσ-ων
λύσ-ουσα
λῦσ-ον
Αόριστος ἔλυσ-α
ἔλυσ-ας
ἔλυσ-ε
ἐλύσ-αμεν
ἐλύσ-ατε
ἔλυσ-αν
λύσ-ω
λύσ-ῃς
λύσ-
λύσ-ωμεν
λύσ-ητε
λύσ-ωσιν
λύσ-αιμι
λύσ-αις, λύσ-ειας
λύσ-αι, λύσ-ειεν
λύσ-αιμεν
λύσ-αιτε
λύσ-αιεν λύσ-ειαν

λῦ-σον
λυ-σάτω
 
λύ-σατε
λυ-σάντων ή λυ-σάτωσαν
Απαρέμφατο
λῦσ-αι
Μετοχή
λύσ-ας
λύσ-ασα
λῦσ-αν
Παρακείμενος
μονολεκτικός
λέλυκ-α
λέλυκ-ας
λέλυκ-ε
λελύκ-αμεν
λελύκ-ατε
λε
λύκ-ασιν
λελύ-κω
λελύ-κῃς
λελύ-κ
λελύ-κωμεν
λελύ-κητε
λελύ-κωσιν
λελύ-κοιμι
λελύ-κοις
λελύ-κοι
λελύ-κοιμεν
λελύ-κοιτε
λελύ-κοιεν
  Απαρέμφατο
λελυ-κέναι
Μετοχή
λελυ-κώς
λελυ-κυῖα
λελυ-κός
Παρακείμενος
περιφραστικός
  λελυκώς, υῖα, -κός
λελυκώς, υῖα, -κός ᾖς
λελυκώς, υῖα, -κός
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα ὦμεν
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα ἦτε
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα ὦσιν
λελυκώς, υῖα, -κός εἴην
λελυκώς, υῖα, -κός εἴης
λελυκώς, υῖα, -κός εἴη
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα εἴημεν-εἶμεν
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα εἴητε-εἶτε
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα εἴησαν-εἶεν

λελυκώς, υῖα, -κός ἴσθι
λελυκώς, υῖα, -κός ἔστω
 
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα ἔστε
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα ἔστων
 
Υπερσυντέλικος λελύ-κειν
λελύ-κεις
λελύ-κει
λελύ-κεμεν
λελύ-κετε
λελύ-κεσαν

 

 Μέση φωνή, μέση διάθεση

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Μέση φωνή μέση διάθεση
[κατεβάστε τη μέση φωνή word pdf ή κατά έγκλιση pdf (ευγενική προσφορά του Γερ. Λογιωτατόπουλου)]
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική  
Ενεστώτας λύ-ομαι
λύ-ει (ῃ)
λύ-εται
λυ-όμεθα
λύ-εσθε
λύ-ονται
λύ-ωμαι
λύ-
λύ-ηται
λυ-ώμεθα
λύ-ησθε
λύ-ωνται
λυ-οίμην
λύ-οιο
λύ-οιτο
λυ-οίμεθα
λύ-οισθε
λύ-οιντο
 
λύ-ου
λυ-έσθω
 
λύ-εσθε
λυ-έσθων1 ή λυέ-σθωσαν
Απαρέμφατο
λύ-εσθαι
Μετοχή
λυ-όμενος
λυ-ομένη
λυ-όμενον
Παρατατικός ἐλυ-όμην
ἐλύ-ου
ἐλύ-ετο
ἐλυ-όμεθα
ἐλύ-εσθε
ἐλύ-οντο
 
Μέλλοντας λύ-σομαι
λύ-σει (ῃ)
λύ-σεται
λυ-σόμεθα
λύ-σεσθε
λύ-σονται
  λυ-σοίμην
λύ-σοιο
λύ-σοιτο
λυ-σοίμεθα
λύ-σοισθε
λύ-σοιντο
  Απαρέμφατο
λύ-σεσθαι
Μετοχή
λυ-σόμενος
λυ-σομένη
λυ-σόμενον
Αόριστος
ἐλυ-σάμην
ἐλύ-σω
ἐλύ-σατο
ἐλυ-σάμεθα
ἐλύ-σασθε
ἐλύ-σαντο

λύ-σωμαι
λύ-σῃ
λύ-σηται
λυ-σώμεθα
λύ-σησθε
λύ-σωνται

λυ-σαίμην
λύ-σαιο
λύ-σαιτο
λυ-σαίμεθα
λύ-σαισθε
λύ-σαιντο

λῦ-σαι
λυ-σάσθω
 
λύ-σασθε
λυ-σάσθων1  ή λυ-σάσθωσαν
Απαρέμφατο
λύ-σασθαι
Μετοχή
λυ-σάμενος
λυ-σαμένη
λυ-σάμενον
Παρακείμενος λέλυ-μαι
λέ
λυ-σαι
λέλυ-ται
λελύ-μεθα
λέλυ-σθε
λέλυ-νται
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α

ᾖς

ὦμεν
ἦτε
ὦσιν
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
εἴην
εἴης
εἴη
εἴημεν-εἶμεν
εἴητε-εἶτε
εἴησαν-εἶεν

λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
 
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α

ἴσθι
ἔστω
 
ἔστε
ἔστων
Απαρέμφατο
λελύ-σθαι
Μετοχή
λελυ-μένος
λελυ-μένη
λελυ-μένον
         
λέλυ-σο
λελύ-σθω
 
λέλυ-σθε
λελύ-σθων1 ή λελύ-σθωσαν
Υπερσυντέλικος λελύ-μην
λέλυ-σο
λέλυ-το
λελύ-μεθα
λέλυ-σθε
λέλυ-ντο

1 πιο εύχρηστος

 

 Μέση φωνή, παθητική διάθεση

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Μέση φωνή παθητική διάθεση
[κατεβάστε την παθητική φωνή word pdf ή κατά έγκλιση pdf (ευγενική προσφορά του Γερ. Λογιωτατόπουλου)]
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική  
Ενεστώτας λύ-ομαι
λύ-ει (ῃ)
λύ-εται
λυ-όμεθα
λύ-εσθε
λύ-ονται
λύ-ωμαι
λύ-
λύ-ηται
λυ-ώμεθα
λύ-ησθε
λύ-ωνται
λυ-οίμην
λύ-οιο
λύ-οιτο
λυ-οίμεθα
λύ-οισθε
λύ-οιντο
 
λύ-ου
λυ-έσθω
 
λύ-εσθε
λυ-έσθων ή λυέ-σθωσαν
Απαρέμφατο
λύ-εσθαι
Μετοχή
λυ-όμενος
λυ-ομένη
λυ-όμενον
Παρατατικός ἐλυ-όμην
ἐλύ-ου
ἐλύ-ετο
ἐλυ-όμεθα
ἐλύ-εσθε
ἐλύ-οντο
 
Μέλλοντας λυ-θήσομαι
λυ-θήσει (ῃ)
λυ-θήσεται
λυ-θησόμεθα
λυ-θήσεσθε
λυ-θήσονται
  λυ-θησοίμην
λυ-θήσοιο
λυ-θήσοιτο
λυ-θησοίμεθα
λυ-θήσοισθε
λυ-θήσοιντο
  Απαρέμφατο
λυ-θήσεσθαι
Μετοχή
λυ-θησόμενος
λυ-θησομένη
λυ-θησόμενον
Αόριστος ἐλύ-θην
ἐλύ-θης
ἐλύ-θη
ἐλύ-θημεν
ἐλύ-θητε
ἐλύ-θησαν
λυ-θῶ
λυ-θῇς
λυ-θῇ
λυ-θῶμεν
λυ-θῆτε
λυ-θῶσι(ν)
λυ-θείην
λυ-θείης
λυ-θείη
λυ-θείημεν, λυ-θεῖμεν
λυ-θείητε, λυ-θεῖτε
λυ-θείησαν, λυ-θεῖεν
 
λύ-θητι
λυ-θήτω
 
λύ-θητε
λυ-θέντων ή λυ-θήτωσαν
Απαρέμφατο
λυ-θῆναι
Μετοχή
λυ-θείς
λυ-θεῖσα
λυ-θέν
Παρακείμενος λέλυ-μαι
λέ
λυ-σαι
λέλυ-ται
λελύ-μεθα
λέλυ-σθε
λέλυ-νται
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α

ᾖς

ὦμεν
ἦτε
ὦσιν
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
εἴην
εἴης
εἴη
εἴημεν-εἶμεν
εἴητε-εἶτε
εἴησαν-εἶεν
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
 
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
ἴσθι
ἔστω
 
ἔστε
ἔστων
Απαρέμφατο
λελύ-σθαι
Μετοχή
λελυ-μένος
λελυ-μένη
λελυ-μένον
Υπερσυντέλικος λελύ-μην
λέλυ-σο
λέλυ-το
λελύ-μεθα
λέλυ-σθε
λέλυ-ντο

 

 Βιβλιογραφία

 

1. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Μιχ. Χ. Οικονόμου, ΟΕΔΒ

2. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Αχ. Τζάρτζανος, ΟΕΔΒ

3. Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής, Λιναρδής Ιωάννης, εκδ. Χατζηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2007

4. Συμφραστικός πίνακας λέξεων του Ανθολογίου Αττικής Πεζογραφίας

5. Perseus Digital Library