Άσκηση στην υποτακτική ενεστώτα & αόριστου μ. φ. των βαρύτονων ρ. doc

Ασκήσεις  Αρχική

Μαινόμεθα, ὁπόταν ὀργι (ὀργίζομαι, α' πληθ. ενεστώτα)
...ὅπως ὑπομνήσω καὶ μέμ (μέμφομαι, α' ενικό αορίστου)
...πρὶν ἂν ὑμεῖς περὶ αὐτῶν ψηφί (ψηφίζομαι, β' πληθ. αορίστου)
Ἐὰν ἐγὼ φαίν (φαίνομαι, ενεστώτας) ἀδικεῖν...
Ἴθι δὴ ἀναλογι (ἀναλογίζομαι, α' πληθ. αορίστου)...
... οὐ μὴ παύ (παύομαι, α' ενικός αορίστου) φιλοσοφῶν
... ἵνα καὶ περί σου βουλευ (βουλεύομαι, α' πληθ. αορίστου)
... ἵνα ἀγορά (ἀγοράζομαι, γ' πληθ. αορίστου) τὰ ἐπιτήδεια.
ὅπῃ γὰρ ἂν πορευ (πορεύομαι, α' πληθ. ενεστώτα)...
... ἀγρίως ἀποδέ (ἀποδέχομαι, β' πληθ. αορίστου)