Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται στην παρένθεση άσκηση

θλῖψις, (γεν. εν.)θλίψ τὸ καῦμα, (δοτ. εν.) καύμ
σύνεσις , (δοτ. εν.) συνέσ πορθμεύς, (αιτ. πληθ.)πορθμ
κτῆσις, (αιτ. πληθ.)κτήσ πρᾶξις, (δοτ. πληθ.)πράξ
φρόνησις, (κλητ. εν.)φρόνησ χαλκεύς, (γεν. εν.)χαλκ
πόλις, (αιτ. εν.)πόλ γονεύς, (γεν. εν.)γον
τύψις, (δοτ. πληθ.)τύψε το χάσμα, (δοτ. πληθ.)χάσμα