Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού άσκηση

τοῦ δώματος τῶν δωμάτ (ὦ) γραφεῖς (ὦ) γραφ
τάς δύσεις τῶν δύσ ταῖς ἀκροπόλεσι τῇ ἀκροπόλ
τῇ φύσει ταῖς φύσ τοῦ φάσματος τῶν φασμάτ
τὰς τάξεις τὴν τάξ ταῖς λύσεσι τῇ λύσ
τοῖς ἱερεῦσι τῷ ἱερ τὸν ἱερέα τοὺς ἱερ
τῶν πραγμάτων τοῦ πράγματ (ὦ) ῥήσεις (ὦ) ῥῆσ
τήν ὅπλισιν τὰς ὁπλίσ τῷ ἱδρύματι τοῖς ἱδρύμα
τῶν φραγμάτων τοῦ φράγματ (ὦ) φύσι (ὦ) φύσ
τῷ βαφεῖ τοῖς βαφ τῷ κλάσματι τοῖς κλάσμα