Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

Ἐν ταῖς νήσοις ταύταις θαυμασταὶ δυνάμεις πόλεων βαρβάρων ἦσαν
Ἐν νήσ ταύτ θαυμαστ δύναμ πόλ βαρβάρ
 
Μεγίστων ἐπαίνων ἀξίαν νομίζω εἶναι τὴν πόλιν
Μεγίστ ἐπαίν ἀξί νομίζ εἶναι πόλ