Στις προτάσεις που ακολουθούν να εντοπίσετε τα υποκείμενα, τα αντικείμενα και τα κατηγορούμενα: doc

Ασκήσεις  Αρχική  επόμενη  άσκηση

α. Οἱ τῶν πραγμάτων καιροὶ οὐ μένουσι τὴν ὑμετέραν βραδύτητα καὶ εἰρωνείαν
β.Τάφρον περὶ τὸ ἱερὸν ἔσκαπτον.
γ. Προετάξαντοτῆς φάλαγγος οἱ Λακεδαιμόνιοι τοὺς ἱππέας