Άσκηση στα συνηρημένα σε αω-ῶ μέσης φωνής

Βρες τις 14 λέξεις που είναι τύποι των σε άω-ῶ ρ. μέσης φ. Κάποιες επαναλαμβάνονται. doc

Αρχική   Ασκήσεις

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι τύπος των σε άω-ῶ ρ. μέσης φ.

Τυρταῖος.
Λακεδαιμόνιοι ἐν τῷ πρὸς Μεσσηνίους πολέμῳ πολὺ . Ἐπεὶ οὖν τὰ πάντα οὐδὲν ἤνυον, μετεπέμψαντο παρ’ Αθηναίων βοήθειαν. Οἱ δὲ τὸν μέγα παρ’ αὐτοῖς καὶ ποιητὴν Τυρταῖον ἔπεμψαν. Ὁ δ’ εἰς Λακεδαιμόνα ἐλθὼν τοὺς στρατιώτας ἐπὶ τὸν πόλεμον ἐπάγειν λέγων αὐτοῖς· « Ἄνδρες στρατιῶται, μὴ ἐν τῷ πολέμῳ ἀνιᾶσθε καὶ δειλιᾶτε· οὐδενὸς τῆ ἀρετῆ · αἰσχρὸν τὸ καὶ πρὸ τῶν πολεμίων φεύγειν. Οὐκ ἀνιᾶσθε ἐπὶ τοῖς καταλελειμμένοις οἴκοι γέρουσι, γυναιξὶ καὶ παισί; κινδυνεύουσιν οὗτοι ὑπὸ τοῖς πολεμίοις γενέσθαι. Χρῆσθε παραδείγμασι τοῖς πατράσιν ὑμῶν. Οὗτοι τὸ πᾶν ἐν τῷ πολέμῳ , ὥστε μηδέποτε . οὖν καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τοὺς πολεμίους πιστεύοντες τῆ νίκῃ καὶ τούτους νικᾶν. Οὕτω μόνον ἄν καὶ ὑπὸ τῶν πολιτῶν».