Να συμπληρώσετε τον σωστό τύπο του ρ. εἰμί στις παρακάτω φράσεις: άσκηση

α. Ἐγώ ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.
β.῾Ημεῖς προγόνων ἀγαθῶν.
γ.῾Υμεῖς σύμμαχοι.
δ.῾Η πόλις ἡμῶν ἀρχαιοτάτη .
ε. Οἱ ἄνθρωποι θνητοί .