Ελληνικός Πολιτισμός

Κλίση του ρήματος εἰμί

Είσοδος • Αρχαία • Θεωρία Γραμματικής • Ασκήσεις Γραμματικής • Θεωρία Συντακτικού • Ασκήσεις Συντακτικού

 

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

Απαρέμφατο

ενεστώτας

εἰμί
εἶ
ἐστί
ἐσμέν
ἐστέ
εἰσίν


ᾖς

ὦμεν
ἦτε
ὦσιν

εἴην
εἴης
εἴη
εἴημεν – εἶμεν
εἴητε – εἶτε
εἴησαν – εἶεν


ἴσθι
ἔστω

ἔστε
ἔστων ή ὄντων ή ἔστωσαν

εἶναι

Μετοχή

ὤν, οὖσα, ὄν

παρατατικός

ἦ και ἦν
ἦσθα
ἦν
ἦμεν
ἦτε ή ἦστε
ἦσαν

 

μέλλοντας

ἔσομαι
ἔσῃ ή ἔσει
ἔσται
ἐσόμεθα
ἔσεσθε
ἔσονται

 

ἐσοίμην
ἔσοιο
ἔσοιτο
ἐσοίμεθα
ἔσοισθε
ἔσοιντο

 

Απαρέμφατο

ἔσεσθαι

Μετοχή

ἐσόμενος,
ἐσομένη,
ἐσόμενον

αόριστος

ἐγενόμην
ἐγένου
ἐγένετο
ἐγενόμεθα
ἐγένεσθε
ἐγένοντο

γένωμαι
γένῃ
γένηται
γενώμεθα
γένησθε
γένωνται

γενοίμην
γένοιο
γένοιτο
γενοίμεθα
γένοισθε
γένοιντο


γενοῦ
γενέσθω

γενέσθε
γενέσθων, γενέσθωσαν

Απαρέμφατο

γενέσθαι

Μετοχή

γενόμενος
γενομένη
γενόμενον

παρακείμενος

γέγονα
γέγον
ας
γέγονε
γεγόναμεν
γεγόνατε
γεγόνασιν

γεγονώς, -υῖα, -ός
γεγονώς, -υῖα, -ός
ᾖς
γεγονώς, -υῖα, -ός

γεγονότες, -υῖαι, -ότα
ὦμεν
γεγονότες, -υῖαι, -ότα
ἦτε
γεγονότες, -υῖαι, -ότα
ὦσιν

γεγονώς, -υῖα, -ός εἴην
γεγονώς, -υῖα, -ός
εἴης
γεγονώς, -υῖα, -ός
εἴη
γεγονότες, -υῖαι, -ότα
εἴημεν
γεγονότες, -υῖαι, -ότα
εἴητε
γεγονότες, -υῖαι, -ότα
εἴησαν

 
γεγονώς, -υῖα, -ός
ἴσθι
γεγονώς,-υῖα,-ός
ἔστω

γεγονότες,-υῖαι,-ότα
ἔστε
γεγονότες, -υῖαι, -ότα
ἔστων

Απαρέμφατο

γεγονέναι

Μετοχή

γεγονώς
γεγονυῖα
γεγονός

υπερσυντέλικος

ἐγεγόνειν
ἐγεγόνεις
ἐγεγόνει
ἐγεγόνεμεν
ἐγεγόνετε
ἐγεγόνεσαν