Να αντιστοιχίσετε τις φράσεις της αριστερής στήλης με τους τύπους του ρ. εἰμί

1. Αἱ ὧραι πρᾳόταται
2. Η γῆ παμφορωτάτη
3.῾Ημεῖς Ἕλληνες
4.῾Υμεῖς προεστηκότες
5. Ἐγὼ διδάσκαλος τῆς ἀληθείας
ε. εἰσίν
δ. ἐστίν
α. ἐσμέν
β. ἐστέ
γ. εἰμί