Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

τῷ λόγῳ τοῖς λόγ ὁ δικαστήςοἱ δικαστ
τῶν δικαστῶν τοῦ δικαστ τόν νεανίαν τούς νεανί
τόν νεανίσκον τούς νεανίσκ τoῦ θανάτου τῶν θανάτ
τόν βασιλέα τούς βασιλ ὁ βασιλεύς οἱ βασιλ
τάς ἐκφύσεις τήν ἔκφυσ τῶν θριδακινῶν τῆς θριδακίν