Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

α. Πλησίον τῆς πόλ (πόλις) ἱερόν τὸ πάλαι ἦν.
β. Ἅμα τῇ ἡμέρα ἐσήμηνεν ὁ σαλπιγκτής τῇ σάλπι (σάλπιγξ).
γ. Οἱ Ἕλλην (Ἕλλην) ἐμάχοντο γενναίως ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῆς πατρί (πατρίς).
δ. Οἱ Λάκων (Λάκων) ἀπέπεμψαν τὸν ἡγεμ (ἡγεμών) δῶρα δόντες.
ε. Ἀλκιβιάδης τὸν κήρυ (ὁ κῆρυξ) ἔπεμψεν ἐροῦντα ταῦτα τοῖς συμμάχοις.