Να γράψετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού άσκηση

τὸν μῆνατοὺς μῆν τοῦ ἐλαιῶνος τῶν ἐλαι
ὦ νυμφώνὦ νυμφ οἱ σωλῆνες ὁ σωλ
τοῦ κοσμήτορος τῶν κοσμητ ὦ ἐκλέκτορες ὦ ἐκλέκτ
τῷ πυρῆνι τοῖςπυρῆ τοῦ κώδωνος τῶν κωδ
τὴν ἀηδόνα τὰς ἀηδόν τοὺς κανόνας τὸν κανόν
οἱ νιπτῆρες ὁ νιπτ τῶν δαιμόνων τοῦ δαίμον
τῷ ἄξονι τοῖς ἄξο τῷ βέλει τοῖς βέλε