Να συμπληρώσετε τα κενά με τους τύπους της προστακτικής ενεστώτα και αορίστου που ζητούνται doc

ασκήσεις   αρχική

ρήμαπρόσωποπροστακτική ενεστώταπροστακτική αορίστου
κινδυνεύω β΄ εν.κινδκινδ
δικάζωγ΄ εν.δικαδικα
θαυμάζωβ΄ πληθ.θαυμθαυμ
παύωγ΄ πληθ.παυ ή παυπαυ ή παυ
θύωγ΄ πληθ.θυ ή θυθυ ή θυ