Να αντιστοιχίσετε τους τύπους προσωπικών αντωνυμιών με τη γραμματική τους ταυτότητα άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

1. ὑμῖν
2. με
3. ἡμῶν
4. ἐμοῦ
5. σοι