Να αντιστοιχίσετε τους τύπους προσωπικών αντωνυμιών με τη γραμματική τους ταυτότητα 

1. ὑμῖν
2. με
3. ἡμῶν
4. ἐμοῦ
5. σοι
γ. δοτική πληθυντικού β΄ προσώπου
δ. αιτιατική ενικού α΄ προσώπου
ε. γενική πληθυντικού α΄ προσώπου
α. γενική ενικού α΄ προσώπου
β. δοτική ενικού β΄ προσώπου