Να μεταφέρετε τους ρηματικούς τύπους των παρακάτω φράσεων στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού διατηρώντας σταθερά την έγκλιση και τον χρόνο: doc

Ασκήσεις  Αρχική
α. Παῦσαι παύ πρὶν ὀργῆς κἀμὲ μεστῶσαι λέγων.
β. Πεπαύσθω πεπαύ / πεπαύ λοιπὸν οὗτος, δοῦλος ὤν, θρυπτόμενος κατὰ δεσποίνης ἰδίας.
γ. Τοιοῦτος γίγνου γίγνε περὶ τοὺς γονεῖς, οἵους ἄν εὔξαιο εὔξαι περὶ σεαυτὸν γενέσθαι τοὺς σεαυτοῦ παῖδας.
δ. Τοῖς φρονιμωτάτοις πλησίαζε πλησιάζ καὶ τῶν ἄλλων τοὺς προθύμους μεταπέμπου μεταπέμπε , καὶ μηδενὸς οἴου οἴε δεῖν ἀπείρως ἔχειν.
ε. Μὴ ψεύδου ψεύδε, σὺ γὰρ Ὑπερείδου μαθητὴς ὤν τυγχάνεις.
στ. Ἀλλ’ ἤτοι διαλεγέσθω διαλεγέ / διαλεγέ ἤ εἰπέτω ὅτι οὐκ ἐθέλει ἐθέλ διαλέγεσθαι.
ζ. Τοῦτον δὲ δὴ οὖν τὸν τόκον τε καὶ ἔκγονον αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ κομίσασθε κόμι.