Στις παρακάτω φράσεις να επισημάνετε και να χαρακτηρίσετε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς  doc

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι επιρρηματικός προσδιορισμός. Υπάρχουν συνολικά 14 επιρρηματικοί προσδιορισμοί.

Για να περάσεις στο 2ο σκέλος της άσκησης πρέπει να τελειώσεις πρώτα μ' αυτήν.

α. Ἐκεῖνοι πάντων ζηλοῦνται.
β. Ἐχώρουν (= βάδιζαν) .
γ. Πολλοὶ Ἀθηναῖοι ἀπέθανον.
δ. τὸν ποταμόν διέβαινον.
ε. οὐ ἀφίκοντο .
στ. Μόναι αἱ Ἀμαζόνες ὁπλισμέναι ἦσαν .
ζ. Νομίζω πᾶσαν φύσιν αὔξεσθαι.