Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες με τους τύπους των ρημάτων στα πρόσωπα της ευκτικής  doc

Ασκήσεις  Αρχική

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα.
ρήμα πρόσωπο ενεστώτας αόριστος παρακείμενος
κινδυνεύωγ' εν. κινδυνεύκινδυνεύκεκινδυνευκὼς
λύω γ' πληθ.λύλύλελυκότες
γράφωβ' εν.γράγράγεγραφὼς
νομίζωα' πληθ. νομίνομίνενομικότες