Να αντιστοιχίσετε τους τύπους με τη γραμματική τους αναγνώριση  doc

αρχική ασκήσεις γραμματικής

1. ἀγαπῶμεν
2. ἀπαντῷεν
3. γελᾶν
4. ἐξαπατᾶται
5. ἐρωτῶν
6. συναντάτω
7. ὁρᾶσθαι