Να αντιστοιχίσετε τους τύπους με τη γραμματική τους αναγνώριση doc

αρχική ασκήσεις γραμματικής

1. ἡγῆται
2. ἀρκοῖ
3. βοηθῶμεν
4. πολεμεῖτε
5. ἐπιχειρεῖν
6. φρονοῖμεν
7. ἀπολογῶνται