Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις με τη γραμματική αναγνώρισή τους doc

στελεῖ
σφαλοῦντα
ἔφηναν
ἀγγείλατε
ἐκτενεῖν