Στις παρακάτω περιόδους να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες επιρρηματικές αναφορικές προτάσεις: doc

Ασκήσεις  Αρχική

α. Οἱ κύνες ὑλακτοῦσιν (= γαβγίζουν) ὅν ἄν μὴ γιγνώσκωσιν.

β. Οὐδείς οὕτως ἀνοητός ἐστιν, ὅστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρεῖται.

γ. Παῖδες δέ μοι οὔπω εἰσίν (= δεν έχω ακόμα παιδιά), οἵ με θεραπεύσουσιν (θεραπεύω = φροντίζω).

δ. Τῶν δέ κατηγόρων θαυμάζω, οἵ ἀμελοῦντες τῶν οἰκείων τῶν ἀλλοτρίων ἐπιμέλονται (= φροντίζουν τις ξένες υποθέσεις).