Άσκηση στα ουσιαστικά γυνή και παῖς άσκηση

1. οὔτε τὸν πα (παῖς, αιτ. εν.) τὸν ἡμέτερον παρέλαβες...
2. οὓς καλοῦσί τινες ὁμογάλακτας, καὶ πα (παῖς, γεν. πληθ.) πα. (παῖς, αιτ. πληθ.)
3. Ὁ δὲ Σόλων ὁ τῶν νομοθετῶν ἐνδοξότατος γέγραφεν ἀρχαίως καὶ σεμνῶς περὶ τῆς τῶν γυν (γυνή, γεν. πληθ.) εὐκοσμίας. τὴν γὰρ γυν (γυνή, αιτ. εν.)ἐφ’ ᾗ ἂν ἁλῷ μοιχός, οὐκ ἐᾷ κοσμεῖσθαι.
4. Καὶ πολλοὺς ἐπιφανεῖς ἐκ τοῦ γένους καὶ ἄνδρας καὶ γυν (γυνή, αιτ. πληθ.) καὶ νέους καὶ πρεσβυτέρους.
5. Ὦ γ, (γυνή, κλ. εν.) ἔφη, ὄνομα δέ σοι τί ἐστιν;
6. ὅτ’ αὐτὸς πρώην ὑπὲρ τοῦ πα (παῖς, γεν. εν.) Ἀλεξάνδρου διεξῄει...
7. ὡς δώσοντος τὴν θυγατέρα τῷ ἐμῷ πα (παῖς, δοτ. εν.) ...
8. ξύν τε γὰρ γυν (γυνή, δοτ. πληθ.) καὶ παι (παῖς, δοτ. πληθ.) ἐθεώρουν
9. ἀνδρὶ δὲ καὶ γυν (γυνή, δοτ. εν.) φιλία δοκεῖ κατὰ φύσιν ὑπάρχειν·