Να μεταφερθούν τα ρήματα στο αντίστοιχο πρόσωπο της υποτακτικής, στους χρόνους που ζητούνται. doc

Ασκήσεις  Αρχική


ΡήμαΕνεστώτας ΑόριστοςΠαρακείμενος
λύωλύλύ λελυκώς
γράφεις γρά γρά γεγραφώς
διώκειδιώδιώδεδιωχώς
πείθομεν πεί πείπεπεικότες
βλάπτετε βλά βλά βεβλαφότες
τάττουσιν τά τά τεταχότες