Να αντιστοιχίσεις το πρώτο μέρος των προτάσεων με το δεύτερο με βάση το υποκείμενο της κάθε πρότασης. doc

1 Ἐγώ στρατηγός τῶν Σπαρτιατῶν
2 Σύ ὁ βασιλεύς
3 Σωκράτης φιλόσοφος
4 Ἡμεῖς καλοί καὶ ἀγαθοί πολῖται
5 Ὑμεῖς παῖδες γενναίων πατέρων
6 Οἱ δικασταί δίκαιοι