Άσκηση στην Ιλιάδα, Α 1-53 ερωτήσεις  

αρχική  -  η ενότητα (Πολυλάς)  η ενότητα (Μαυρόπουλος)