Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ουσιαστικών της α' κλίσης  κατέβασε την άσκηση

1. Ποσειδῶν τὴν ὁρμ (ὁρμή) τῶν θαλασσ (θάλασσα) ἐφύλαττε καὶ ὁ Ἀρης τὰς στρατι (στρατιά) ἐν ταῖς μάχ (μάχη) διέσῳζεν.
2. Οὐκ ἔστι τῷ οἰκέτ (οἰκέτης) ἐξισοῦσθαι τῷ δεσπότ (δεσπότη), οὐδὲ τοῖς ἀθλητ (ἀθλητής) τοῖς ποιητ (ποιητής).
3. Δικαίου πολίτ (πολίτης) κρίνω τὴν τῶν πραγμάτων σωτηρί (σωτηρία).
4. Εἰσελθών δὲ ἐν τῷ γραφείῳ τοῦ διευθυντ (διευθυντής) ἔφη "κύριε διευθυντ (διευθυντής), φέρω τὸ τοῦ μαθητ (μαθητής) ἔργον.