Να βρεθούν οι τελικές, αιτιολογικές, συμπερασματικές και εναντιωματικές προτάσεις doc

Ασκήσεις  Αρχική

1. ἡ νόσος ἔν τε τῇ στρατιᾷ τοὺς Ἀθηναίους ἔφθειρε καὶ ἐν τῇ πόλει, ὥστε καὶ ἐλέχθη τοὺς Πελοποννησίους δείσαντας τὸ νόσημα θᾶσσον ἐκ τῆς γῆς ἐξελθεῖν , ὡς ἐπυνθάνοντο τῶν αὐτομόλων ὅτι ἐν τῇ πόλει εἴη καὶ θάπτοντας ἅμα ᾐσθάνοντο . [Θουκυδίδης, 2.257.1]
2. ὁ δ' εἰ καὶ περὶ τοὺς ἄλλους πραότατος ἦν , ἀλλ' οὖν ἐπί γε τοῖς ὑπὸ σοῦ λεγομένοις οὕτως ἂν ἀγανακτήσειεν ὥστε μηδεμιᾶς ἀποσχέσθαι τιμωρίας . [Ισοκράτης, Βούσιρις, 6]
3. καὶ τῇ ὀργῇ οὕτω χαλεπῇ ἐχρῆτο ἐς πάντας ὁμοίως ὥστε μηδένα δύνασθαι προσιέναι δι᾽ ὅπερ καὶ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους οὐχ ἥκιστα ἡ ξυμμαχία μετέστη [Θουκυδίδης, 1.130]
4. οἶμαι δ’ ἐγὼ ταῦτα γίγνεσθαι οὐχ ὅπως τοὺς αὐτοὺς χοροὺς κρίνωσιν οἱ πολῖται, [...] ἀλλ’ ἵνα τοῖς νόμοις πείθωνται . [Ξενοφώντας, Απομνημονεύματα, 4,4,16]
5. δοκεῖ μοι κατακαῦσαι τὰς ἁμάξας, ἵνα μὴ τὰ ζεύγη ἡμῶν στρατηγῇ [Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβαση 3.2.27]