Άμεσο και έμμεσο αντικείμενο doc  

ασκήσεις

Ὁ πάππος τὸν Κῦρον καλὴν στολὴν ἐνέδυσε. Ο παππούς έντυσε τον Κύρο με καλή στολή.
Ρήμα:ἐνέδυσεπτώση αντ.άμεσο ή έμμεσο
Υποκ. (ποιος ἐνέδυσε;)
Αντ. (ποιον ἐνέδυσε;)
Αντ. (τι ἐνέδυσε;)