Άσκηση τονισμού doc

Μακρά είναι:
α) τα φωνήεντα: η, ω
β) οι δίφθογγοι: αι, οι, ει, υι, αυ, ευ, ου, ηυ, , ,

Βραχέα είναι:
α) τα φωνήεντα: ε, ο
β) οι δίφθογγοι: αι, οι όταν βρίσκονται στο τέλος της λέξης (εκτός κάποιων εξαιρέσεων.

Κανόνες τονισμού
Οξεία βάζουμε:
στα ό, έ
στην ΠΠΛ
στη ΜΜ (όταν η παραλήγουσα και η λήγουσα είναι μακρόχρονες)
Περισπωμένη βάζουμε:
στη ΜΒ (όταν η παραλήγουσα είναι μακρόχρονη και η λήγουσα βραχύχρονη
Στη λέξηθα βάλωγιατί
όπλον
πλήρης
πλήρες
σχεδόν
νήπιος
σώφρων
σωτήριος
χωλαίνω
γαύρος
πέτρα


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός