Να εντοπίσετε τους συνδέσμους στις ακόλουθες περιόδους. doc

αρχική  3η ενότητα 

Αφού βρεις τους 11 συνδέσμους συνέχισε την άσκηση.

 

α. Τηλικαῦτα (= τόσο μεγάλα) αὐτοῖς τὸ μέγεθος τοσαῦτα τὸ πλῆθος εἴργασται.
β. Ἐγώ ἀναιδὴς εἰμὶ ἄν γενοίμην.
γ. Στέργε τὰ παρόντα, ζήτει τὰ βελτίω (= να αγαπάς αυτά που έχεις, αλλά να επιζητείς τα καλύτερα).
δ. Οἱ δὲ ἐπείθοντο· ἐπίστευον αὐτῷ.
ε. Κάλλος μέν χρόνος ἀνήλωσεν (= ξόδεψε, έφθειρε) νόσος ἐμάρανε.
στ. Ἀριστοφάνης τῶν ἰδίων τῶν κοινῶν ἐβούλετο ἐπιμελεῖσθαι.
ζ. Οὐκ οἶδα σαφῶς· ἔοικε δ’ ἀτόπῳ (= μοιάζει λοιπόν παράλογο).