Άσκηση στα σιγμόληκτα ουσιαστικά άσκηση

ἡ αἰδώςτῆς αἰδ
τὸ βέλοςτοῦ βέλ
τὸ ἔδαφοςτῷ ἐδάφ
τὸ στέλεχοςτῶν στελεχ
τὸ τέμενοςτοῖς τεμέν
τὸ κρέαςτοῦ κρέ
τὸ κρέαςτὰ κρέ
τὸ τέραςτοῦ τέρα
τὸ δάσοςτοῖς δάσ
τὸ πέραςτοῖς πέρα