Να αναγνωριστεί το είδος των επιρρηματικών προτάσεων doc

Ασκήσεις  Αρχική