Να βρεθεί το είδος των επιρρηματικών προτάσεων doc

Ασκήσεις  Αρχική

πρόταση είδος
ἀνδρεῖον χρὴ εἶναι τὴν ψυχήν, ἵνα μὴ παρὰ τὰ δεινὰ ἐγκαταλίπῃ τὸν δῆμον
ἡ δὲ τῶν λόγων πειθὼ κἂν μετρίως ῥηθῇ, δόξαν ἤνεγκε
Ἐπειδὴ τοίνυν ἐποιήσατο τὴν εἰρήνην ἡ πόλις, ἐνταῦθα πάλιν σκέψασθε
ταῦθ' οὕτω σεμνὰ ὑμεῖς ὑπολαμβάνετ' εἶναι ὥστε τοὺς ταῦτα πράξαντας μάλιστ' ἐπαινεῖτε
ἀλλὰ διὰ τοῦτο καὶ μᾶλλον ἐπαινεῖν ἔχω τὴν πόλιν, ὅτι τοιούτων ἀνταγωνιστῶν τυχοῦσα τοσοῦτον αὐτῶν διήνεγκεν
οὕτω δ’ ἀπείχοντο σφόδρα τῶν τῆς πόλεως, ὥστε χαλεπώτερον ἦν ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις εὑρεῖν τοὺς βουλομένους ἄρχειν
οἶμαι δ’ ἐγὼ ταῦτα γίγνεσθαι οὐχ ὅπως τοὺς αὐτοὺς χοροὺς κρίνωσιν οἱ πολῖται
ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει, λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευόμην
λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευόμην, ἵνα ὠφελοίην αὐτὸν
δοκεῖ μοι κατακαῦσαι τὰς ἁμάξας, ἵνα μὴ τὰ ζεύγη ἡμῶν στρατηγῇ